LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: An Imirce (1/3)
From: Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 22 Aug 1997 17:40:46 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (148 lines)


B'fhe/idir gur suim le cuid de na Meiricea/naigh ar an liosta an cunntas seo
ar an imirce as Rann na Feirste go Meiricea/. Tig se/ as Caibideal 15 den
leabhar "Rann na Feirste" le Se/amus O/ Grianna. Ta/ se/ 'na thri/ chuid.

Ciara/n O/ Duibhi/n


Cuid 1 de 3

An Imirce

Go gearr i ndiaidh bhliadhanta na gorta, thoisigh an imirce
as Rann na Feirste go Meiricea/. Ar feadh sgo/r no/ sgo/r
go leith bliadhain d'imthigh cuid mho/r. Agus ni/or phill acht
corr-dhuine. Ni/or imthigh duine ar bith aca, agus ru/n aige a
chna/mha a fha/ga/il i Meiricea/. Dubhairt an mho/r-chuid aca,
ag imtheacht do/bhtha, go mbe/adh siad arais i gcionn chu/ig
mbliadhan. Sgri/obh siad leitreacha minic go leor, chuig an
mhuintir a bhi/ sa bhaile ar feadh chu/pla bliadhain ar tu/s.
Annsin thoisigh na leitreacha dh'e/irghe tearc. Sa deireadh,
stad siad. Stadadh de chainnt ortha sa bhaile. D'imthigh a
leithe/id siu/d eile ta/ dha/ fhichid bhliadhain o/ shoin. Ni/ rabh
cuimhne ag cuid den dream o/g go rabh a leithe/id ariamh ann.
Annsin Domhnach amha/in indiaidh an Aifrinn, chuala tu/ an
sagart ag iarraidh guidhe an phobail do dhuine, nach rabh fhios
agat b'fhe/idir go rabh a leithe/id ariamh ann.

"Paidir is Abhe Maria le hAodh O/ Domhnaill, as Rann
na Feirste la/ den tsaoghal, a fuair ba/s i Meiricea/ ar a'
cu/igeadh la/ den mhi/ seo."

Ta/ aithne agam ar fhear amha/in a tha/inig arais, i ndiaidh
bliadhain is da/ fhichid a chaitheamh thall, mar bhi/ Peadar O/g
Pheadair Shiubha/na. Agus ni/or aithin se/ baistidheach ar a'
bhaile nuair a tha/inig se/. Acht d'aithin se/ an Bha/inseach agus
an Tra/igh Bha/n agus na Maola Fionna. Bhi/ teangaidh
Ghaedhilge aige mar bhi/ aige an la/ d'imthigh se/. Fuair se/ aithne
ar an daoini/ agus bhi/odh se/ a' cuartaidheacht is ag a/irnea/l
mar nach bhfa/gfadh se/ an baile riamh. Acht ni/ labhaireadh se/
mo/ra/n fa/'n tsean-tsaoghal. Dar leat, gur duine cadranta
a bhi/ ann. Sa deireadh tha/inig a' la/ a rabh aige le himtheacht.
Agus ar ndo/igh, shi/lfea/ go mb'fhuras do/ Rann na Feirste a
fha/ga/il an iarraidh seo gan cumhaidh ar bith a bheith air. Bhi/ a
athair is a mha/thair marbh, leis na bliadhanta. An teach ann
ar to/gadh e/, ni/ headh amha/in go rabh se/ 'na bhallo/ig, acht ni/
rabh fa/gtha den bhallo/ig fe/in acht clocha na dubh-shraithe. Bhi/
a bhean is a chlann i Meiricea/ a' feitheamh leis arais ionns'
ortha. Shi/lfeadh duine gur a' gabha/il 'un a' bhaile a bhi/ se/
agus nach ag imtheacht as a' bhaile. Acht an tra/thno/na sul ar
imthigh se/, chuaidh se/ suas agus shuidh se/ ar chlocha na ballo/ige
agus chaoin se/ uisge a chinn. Annsin d'imthigh se/ agus ni/or
phill se/ ni/ ba mho/.

D'imthigh Cormac John nuair a bhi/ se/ i gcionn a chu/pla
bliadhain is fiche. Agus leith-che/ad bliadhain 'na dhiaidh sin
cuireadh guidhe an phobail le "Cormac 'Ac Gairbhea/ as Rann
na Feirste la/ den tsaoghal, a fuair ba/s i Meiricea/ ar na
mallaibh." Mhair Cormac a' sgri/obhadh 'un a' bhaile 'rith a
shaoghail, agus chuireadh siad leabharthai/ chuige o/ am go ham.
Bhi/ cratha/n maith le/ighinn aige agus e/ iongantach geallmhar ar
leabharthai/ Gaedhilge. Amuigh sa taoibh chu/il de Mheiricea/ a
bhi/ se/ i ndeireadh a shaoghail. La/ amha/in i dtra/tha na Nodlag
tha/inig a' posta chuige agus leitir is beairti/n leis. Bhris se/
an leitir agus le/igh se/ i/. B'as Rann na Feirste an leitir.
Rann na Feirste a bhi/ ag imtheacht as a chuimhne. Rann na
Feirste nach bhfaca se/ le dha/ fhichead bliadhain roimhe sin.
Nuair a bhi/ an leitir le/ighte aige uair, agus dha/ uair, agus
tri/ huaire, dhearg se/ a phi/opa agus shuidh se/ a chois na
teineadh. Tharraing se/ air an beairti/n agus sgaoil se/ an
sreanga/n de. Goide/ a bhi/ ann acht leabhar. Leabhar Gaedhilge
a sgri/obh fear as Rann na Feirste. Da/ siubhailfea/ San
Francisco an oidhche sin is iomdha amharc a tchi/fea/. Tchi/fea/
cathair ghala/nta, agus i/ ar aon bha/rr amha/in soluis. Chluinfea/
eol agus calla/n. Chluinfea/ teangthacha coimhightheacha agus
tchi/fea/ treibhe coimhightheacha. Agus ni/ do/iche go smaoiteochtha/
a choidhche go rabh seanduine 'na shuidhe i seomra agus gan
aige acht e/ fe/in, agus a bhos le n-a leiceann agus e/ ag
amharc isteach sa teinidh agus "Caislea/in O/ir" ar a' ta/bla
ag n-a thaoibh. D'amharc se/ isteach eadar na haibhleogai/ an
oidhche sin. Agus ce/ gur ar a' taoibh eile den domhan a bhi/
se/, bhi/ Rann na Feirste le feicea/il aige co/mh soile/ir is da/
mbe/adh se/ ag amharc air le n-a shu/ile cinn. Chonnaic se/ an
Bha/inseach agus a' Chloch Stucach agus an Oitir Mho/r.
Chonnaic se/ e/ fe/in 'na sto/cach i Rann na Feirste agus e/ a'
damhsa ag na fidileoiri/. Ar feadh tamaill, bhi/ se/ mar bhi/
Oisi/n nuair a chuir se/ an fa/inne ar a mhe/ar, agus d'e/irigh se/
n'fhear u/r o/g ari/s. Acht ni/or mhair an aisling acht tamall.
Sa deireadh, mhothuigh se/ e/ fe/in ag e/irghe fuar. Bhi/ a theinidh
chomhair a bheith caithte. D'imthigh an aisling mar mhu/sgo/ltha/
ar maidin i ndiaidh brionglo/ideach phle/isiu/ra. Agus i n-a/it
a bheith 'na sto/cach agus e/ 'na sheasamh ar a' Bha/insigh maidin
shamhraidh, bhi/ se/ 'na sheanduine agus e/ 'na shuidhe leis fe/in i
seomra uaigneach, chomhair a bheith fhad o/n Bha/insigh agus
thiocfadh leis a bheith.

Bhi/ dea/rthair aige a rabh Aodh air. Pho/s Aodh agus bhain se/
faoi i Rann na Feirste, agus bhi/ teaghlach mac aige co/mh
brea/gh is bhi/ istuigh i bpobal na Rosann. Chuaidh triu/r aca
go Meiricea/ nuair a tha/inig siad i me/adaidheacht. Po/sadh
beirt aca sin i gcionn na haimsire, agus bhain siad fu/tha sa
taoibh seo i bhfos de Mheiricea/. Agus bhi/ an tri/omhadh fear a'
smaoitiughadh ar fad ar an uncal. Agus bliadhain amha/in i
ndeireadh an Fho/ghmhair, thug se/ aghaidh siar agus d'imthigh leis
a' tarraingt ar a' taoibh chu/il de Mheiricea/. Da/ mbi/odh a
sha/ith airgid san am aige b'fhuras do/ an siubhal sin a dhe/anamh.
Ni/ bhe/adh le de/anamh aige acht a ghabha/il ar a' traen agus
bhe/arfadh naoi no/ deich de laethibh amach e/. Thiocfadh leis an
oidhche a chodlughadh ar leabaidh sho/camhlaigh. Agus an la/ a
chaitheamh ag imirt is ag o/l, ni/ rabh sin aige ar ndo/igh. Acht
an te/ a rabh aithne aige ar Dhonnchadh Aodh 'na ghasu/r, mar
bhi/ agam-sa, bhe/adh fhios aige nach rabh a dhath mo/r ag an
Donnchadh che/adna. Rachadh se/ de le/im ar a' tsna/mh, la/ na
seacht si/on, nuair a bhe/adh an chuid eile againn a/r gconna/il
fa/'n chladach agus shna/mhfadh se/ trasna go Tobar a' Chonnaidh
agus anall arais. Rachadh se/ suas i mbeinn, a chuartughadh
neadracha faoileog, an a/it a mbe/adh obair ag an chuid eile
againn amharc air. Bhi/ se/ cruaidh, la/idir, neamh-eaglach. Bhi/
a shliocht air; nuair a chuir se/ fa/ n-a choinne fe/in a ghabha/il
amach go San Francisco, chuaidh se/. Luigheadh se/ oidhcheannai/
sioca/in i mullaigh traenach. Agus thigeadh se/ de le/im di/the
ar maidin, agus i/ ag gabha/il mar bhe/adh an ghaoth Mha/rta ann,
agus sa deireadh tha/inig se/ go San Francisco.

Ni/ bhi/odh a' t-uncal ag obair sa gheimhreadh an t-am seo.
Bhi/ se/ ro/-aosta agus ni/ oibreadh se/ acht seal den bhliadhain.
Bhi/ se/ 'na shuidhe an la/ seo agus e/ a' le/igheadh. Fa/ Rann na
Feirste a bhi/ se/ a' le/igheadh. Bhi/ Cearrbhach Bheiti/ agus Donn-
chadh Mo/r agus Niall Sheimisi/n agus iad ag imirt cha/rdai/ i
dtoigh Mha/irti/n Ui/ Fhri/ghil, agus Se/imidh Pha/druig Duibh a'
teacht go dti/ an doras. Le sin buaileadh doras a' tseomra.
Dar le Cormac, a' tuitim 'mo chodladh a bhi/ me/. Acht sa
bhomaite che/adna sin fosgladh an doras agus tha/inig a' fear
isteach.

"Dia annseo," ar seisean.

"Dia is Muire duit," arsa Cormac. "Ce/ ata/ agam ann."

"Ni/ do/iche go n-aithneochtha/ me/," ars an fear a tha/inig
isteach, agus e/ a' teacht ani/os go dti/ an teinidh.

D'amharc Cormac go ge/ar air. Annsin d'e/irigh se/ 'na
sheasamh. "Mac Aodh?" ar seisean.

"Mac Aodh," arsa Donnchadh. Agus shnadhm siad iad fe/in
ina che/ile.

.........

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager