LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-B Home

GAIDHLIG-B Home

GAIDHLIG-B  April 1997

GAIDHLIG-B April 1997

Subject:

litir bhuam

From:

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Reply-To:

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 15 Apr 1997 22:08:43 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (155 lines)

Sgriobh mi an litir seo, le taic bho Magaidh. Tha mi'n dchas gum bidh e 
innteanach dhuibh

Letter to the Adult Learning Project, Scotland's largest centre for 
learning traditional culture.

14/04/97


From: Craig Cockburn, Scots Song Group.
Re: Language focus group meeting 16/04/97

Ideas and Opportunities for Gaelic development within ALP.

A Chairdean,

Chunnaic mi an litir a chuir sibh do mo bhean an d a thaobh an 
coinneamh innteanach a bhith agaibh an t-seachdainn seo. Gu ni-fortonach 
cha bhith mi ann o chionns gu bheil clas Gidhlig agam an nochd sin agus 
coinneamh "Coimhearsnachd Ghidhlig Dhn Eideann". 

Tha e caran nenach ann an digh nach dh'fhuair mise cuireadh do'n 
coinneamh, o chionns gu bheil Gidhlig agam, ach tha'n t-m agam 
beachdan a sgrobhadh co-dhi. Tha mi ln cinneach gu bheil e 
freagarrach a sgrobhadh thugaibh 'sa Ghidhlig, mura h-eil duine aig a 
bheil Gidhlig (no Albais) ann, cha deanar an gnothaich agaibh ceart!

Aig toiseach tiseachaidh, bu mhath leam ag radh gu bheil mi toilitche 
ri clas Gidhlig fhaicinn aig ALP (Priseact Ionnsachaidh nan Inbheach - 
PNE). Ach, carson nach eil tuilleadh ann? - bhiodh e nas fhearr nan robh 
dh no tr claiseachan ann gus cothrom a thoirt dha na h-oileanach a 
bruidhrinn ri chile an didh na claiseacan agus cothrom thoirt dhaibh 
Gidhlig ionnsachadh. ann am buidheann air fad. Ach, mar a tha e 
cudthromach do dhaoine ri Gidhlig ionnsachadh an didh a' chlas, 
bhithinn-sa gu math denach dad sam bith chuir air digh thaobh 
Gidhlig, agus ar cultur a' bhrosnachadh aig an aon m. 

Tha e soillear gu ler dhomh gu bheil a' Ghidhlig air an iomall aig PNE 
na laithean seo. A bharrachd air direach aon clas Gidhlig, d th'ann? 
Tha cel air feadh an fhidheal gu bheil ceangailtean ann eadar cnan, 
cel, dannsa-ceum, rain, ach cait' a bheil na cothroman aig PNE gus seo 
ionnsachadh? Direach aon latha agus aon clas aig Ceana Caimbeul a 
denamh obair air Gidhlig agus dannsa-ceum agus na ceangailtean 
eatorra. Cite bheil an coir? Tha mi a' gabhail ealla ris gu bheil tri 
sersa re ann a thaobh dannsa ceum. Ire 1, far a bheil duine a dheanamh 
ceumanan srath-sp cmla fonn strath-sp (no ruidhle le ruidhle). Ire 2, 
far a bheil duine ag eiseachd gu cramach ris na ntaichean agus a 
denamh ceumanan ceangailte ris. Is e seo an re as chumanta agus an re 
aig PNE. Ach aig an treasamh re, chualar na faclan Gidhlig os cionn na 
ntaichean agus na casan a denamh cel air an rlar cmhla ri na faclan 
agus am fonn. Se seo am beachd agamsa agus Ceana Caimbeul cuideachd. Mar 
a tha e le dannsa ceum, tha e mar sin le cel an fhidheal cuideachd. Tha 
fios aig na mran fidhealaran d na faclan aig na fonn a bhios iad a 
cluich, is mar sin ann an t-saoghal piobaireachd. Ciamar a bhios piobair 
cinnteach gu bheil e a' cluich fonn aig an astar ceart no le measur 
ceart mura h-eil?

Cuideachd, 's tric gu bheil oileanach aig PNE gam fhoineachd "D an 
eadar-theangachadh air ainm an t-oran seo?" no "Ciamar a chanadh ainm 
air am fonn seo" no "Tha fios agam gu bheil am fonn seo ceangailt ri 
orain Gaidhlig - an innse dhut dhomh barrach mu dheidhinn a 
eachdraidh?". Agus ni mi. Agus is fhiach e e. Ach d mu dheidhinn clas 
mar seo? Sgrobh mi litir an cois a thaobh orain "Mor" a rinn an clas 
fidheal aig PNE ann an 94. 'Se "Mr a' cheannaich" an t-ainm ceart air 
agus bha uidh mr aig na fidhealaran anns an aithisg a sgrobh mi. O 
nach robh barrachd m agam airson sin a dhenamh ris a h-uile fon! (Faic 
Litir 1)

An didh dhomh clas a dheanamh aig Sabhal Mor ann an orain nan Gaidheal, 
bha mi cinnteach gu robh e an ceart m airson clas orain Gidhlig a 
thoiseachadh ann an Dn ideann. Sgrobh mi an litir an cois o chionn 
tri bliadhnaichean (faic litir 2). Tha mi nam runaire An Comunn 
Gidhealach ann an Dn ideann agus bidh ceann-seachdannan Gidhlig 
againn tr no ceithir m gach bliadhna. Thathar an dchas aig an ath-
cheann seachdainn gum bidh clas rain ann, sgrobh mi gu Taigh na 
Gidhlig an t-seachdain seo chaidh mu dheidhinn clas-oidhche rain 
cuideachd. Chaidh An Comunn Gidhealach chuir air cois am Mod as 
tradaiseanta ann an t-saghaol (DiSathairne seo chaidh) agus abair Mod a 
bh'ann! Bha oifigear leasachaidh a' Mhoid ris an Comunn naiseanta air a 
radio an diugh ga moladh gu h-ard. Mar sin, 'se seo an t-m airson guth-
chel a thoiseachadh ann an Dn ideann. Mura h-eil PNE denach gu ler 
ga dheanamh, tha mi ln chinnteach gum bidh Taigh na Gidhlig denach. 
Ach bhithinn bronach nan cuireadh PNE a chul ris, oir tha mi airson 
Gidhlig agus Albais a bhrosnachadh aig PNE. Ma tha Albais a-mhin aig 
PNE agus Gidhlig aig Taigh na Gidhlig, bhitheamaid a fuireach caran 
ann an d saoghal, gach duine ann an cearnag aige fhin. Bhiodh e nas 
fherr Gaidhlig fhaicinn ann an iomadh aiteachan gus a' chnan a 
bhrosnachadh a thuilleadh air na Gaidheal. Gu h-araidh bu mhath leam 
beagan blas Gaidhlig a theagaisg do dhuine aig nach eil Gidhlig gus chi 
iad cho chudthromach a tha i airson dulchas tradaiseanta a thuigsinn. 
Tha mi cinnteach gu bheil sibh ag aontachadh leam, nach bi?

Chithear aig am feis "Celas" cho chudthromach a tha a' chnan agus na 
ceangailtean ann eadar cel, cnan, dannsa ceum. Chualar gu bheil 
"Ceolas" ann an Dun Eideann - D tha sibh-sa denamh mu dheidhinn seo, 
dh'fheumainn fhoighneachd! Rinn mise beagan thaobh seo (faic litir 3) 
ach ged a tha Sgoil Elais na h-Alba gam mholadh gu h-ard, tha mi 
smaoineachadh gu bheil e mar guth anns an dorchadas aig PNE. Carson? D 
mu dheidhinn PNE nan robh e coltach ri Sgoil Eolais na h-Alba ach aig 
claisaichean feasgar? Chan eil an drsda gu cinnteach. Bith na luchd-
cel ag ionnsachadh fonn gun mran thuigsinn a thaobh eachdraich faclan 
no eadhon ruitheam Gidhlig aca. Agus oidhche Luain agus oidhche Ardaoin 
nuar a bhios na luchd-cel a-mach cait a bheil na daoine aig a bheil 
Gidhlig - cha bhith iad ann o chionns gu bheil an clas aca air oidhche 
eadar-dhealaichte! 

'Se baile fior cudthromach a th'ann Dn ideann airson a' Ghaidhlig, Ann 
an tri bliadhnaichean seachad thisich Mod, Feis, Taigh na Gaidhlig, 
Coimhearsnachd Ghidhlig Dhn Eideann. Ron m sin, agus an drsda fhin: 
clasaichean, buidheann, Sgoil Eolais na h-Alba, Roinn Ceilteach, 
coisearan, foghlum tro mheadhann sa chnan agus mran eile. Tha Gidhlig 
ann agus tha i a' fs nas laidire le gach bliadhna. Danamaid cinnteach 
ma-tha ann an saoghal na Gidhlig gu bheil cothrom na Finne aig daoine 
an guth a thogail is an cultur ionnsachadh aig PNE, Gidheal no Gall, 
mnathan is fir, g is sean. Tha mi faireachain gu bheil Albais gu ler 
aig PNE (ach bu mhath leam clas Albais fhaicinn) ach tha mi faireachain 
gu bheil Gidhlig air an iomall aig PNE ged a tha mran uidh aig na 
oileanaich aig PNE anns a' Ghidhlig. Mar eiseamplair, dh'iarr na 
oileanaich ormsa ann an clas Christine Kydd orain Ghidhlig a theagaisg 
agus, ged nach robh Gidhlig idir aca, chrd an t-ran riutha. Bha Fiona 
(Bairn's bash) ag ionnsachadh ran Gidhlig, is, aig an Fheis dh'iarr i 
orm a cuideachadh. Ach cha robh digh agam-sa an uairsin a cuideachadh, 
ged a bha mi gl elach air, 's mar sin, cha d'fhuair ise an cothrom an 
t-oran ionnsachadh! Chan eil sin ceart, bheil?

Mu theireadh thall, bu mhath leam PNE fhaicinn air an Eadar-lon. 
Sgrobh mise corr is 160 duilleagan a thaobh cultur na h-Alba agus bidh 
corr is 160 neach ga leughadh gach latha, a h-uile latha. Corr is 55,000 
leughairean gach bliadhna. Mar sin, chi sibh gu bheil deagh cothrom ann 
dhuibh fhin ar cnan 's ar cultur a' bhrosnachadh 'sa sgaoileadh, is 
bheir mi mo gheallaidh dhuibh, gheibh sibh taic bhuam-sa, oir tha mi air 
seo a' dhenamh fad deich bliadhna, leam fhn, gun chuideachadh!

le drachdan                Craig Cockburn

I have written in Gaelic to show you what someone who is a learner can 
achieve. A native speaker could offer even more. What more proof would 
you require to see that it would be in ALP's interests, as well as 
prospective students, to include more Gaelic classes in the ALP 
cirriculum and to better integrate the Gaelic links with the existing 
classes.

"Ach thig an uair is thig an t-m 'son an uabhal as irde air a' 
chraoibh a bhuain"


-- 
Craig Cockburn ("coburn"), Du\n E/ideann, Alba. (Edinburgh, Scotland)
http://www.scot.demon.co.uk/           E-mail: [log in to unmask]
Sgri\obh thugam 'sa Gha\idhlig ma 'se do thoil e.

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

April 2018
January 2018
October 2017
August 2017
July 2017
June 2017
February 2017
January 2017
December 2016
June 2016
May 2016
January 2016
August 2015
April 2015
March 2015
January 2015
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager