LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Cogadh an Chaighdea/in
From: Conor McDonough Quinn <[log in to unmask]>
Reply-To:Conor McDonough Quinn <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Feb 1996 17:37:22 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (21 lines)


        Seo i/ mo bharu/il fe/in faoin gclampar seo: ni/l aon cead ag duine
ar bith againn a/r gcuid Ghaeilge a fha/isc ar dhuine ar bith eile againn.
Beidh na bunfhoghlaimeoiri/ ag foghlaim de shamplai/ na
n-ardfhoghlaimeoiri/, beidh Gaeilgeo/iri/ ag caint de re/ir a gcanu/int
fe/in, agus beidh 'chuile dhuine in ann Gaeilge "La/" a thuisci/nt gan aon
aird ar an gcanu/int is fearr leo, ma/ ta/ aon sho/rt Gaeilge acu go
deimhin.  Ni/ ga/ dhuinn ar chor ar bith a bheith ag troid le che/ile faoi
litriu/ agus faoi chu/rsai/ Chaighdea/nach chu/ns ata/ rudai/ ni/os
ta/bhachtai/ thart.  Ni/ bhfaighidh Gaeilge na Mumhna na/ Gaeilge Chois
Fhairrge ba/s ma/ chlo/nns "La/" Gaeilge na Gaeltachta no/ Gaeilge Bhaile
A/tha Cliath.  Gheobhaidh siad ba/s mara choinneofar ag caint as saghas a
gcuid Gaeilge fe/in.  Labhair i/ agus mairfidh si/ --ni/l bre/ag ansin,
nach bhfuil?  Is fi/or go gcaithfidh muid cuidiu/ le che/ile sa gcaoi is
nach mbeidh Be/arla as Gaeilge againn; ni/ co/ir dhuinn na foghlaimeoiri/
(mise ina measc) a chur i leith. Is amada/in muid nach thigeanns an
saorbhriathar, ach ni/l duine againn sa/sta le bheith ina/r n-amada/n i
gco/nai/.  Ma/ bhi/onn muid dha/ labhairt, ni/ bheidh aon deacracht orainn
a ghoil thar na difri/ochta beaga idir canu/int agus litriu/.  Beidh na
foghlaimeoiri/ meascadh suas agus ag geara/n, cinnte, ach sin marc na
teanga beo.
                                           Conchobhar Mac Donnchadha Ui/ Chuinn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager