LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Fear-cur an t-Si\l
From: Craig Cockburn <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Sat, 4 Feb 1995 21:59:21 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (36 lines)


A chaireadan,
                Bidh mi fhein a' leughadh pairt dhe'n seirbhis Gha\idhlig
ann an Dun Eideann a-maireach (Eaglais Gha\idhealach nam Manach Liath agus
an Tolbooth 12:30f gu mu dheidhinn 1:15f). Seo agaibh an sgeul a th'agam -
tha deagh Gaidhlig ann agus tha mi'n dochas gum bidh uidh agaibh air (ma
tha no mur h-eil an cu\ram agad). Tha'n sgeul seo bho "An deagh sgeul aig
Marcus" air a' foillseachadh le Comann Bhi\oball Du\thchail na h-Alba. Tha'n
Ga\idhlig ann nas fhasa a' leanntainn airson luchd-ionnsachaidh na tha i anns
a' Bhioball fhe\in (ann an Ga\idhlig an latha an diugh)
 
Fear-cul an t-Si\l
 
Turas eile tho\isich e air teagasg ri taobh an loch. Chruinnich urad a shluagh
man cuairt air 's gum b'fheudar dha ba\ta a ghabhail agus suidhe innte air an
loch, 's an sluagh cruinn air a' chladach.
 
Bha e a' cleachdadh mo\ran shamhlaidhean gan teagasg 's thuirt e riu
"Eisdibh. Chaidh fear a-mach a chur si\l, agus nuair a bha e ga chur, thuit
cuid dheth air an rathad, 's tha\inig na h-eo\in agus shluig iad e. Thuit cuid
eile dheth air talamh creagach far nach robh mo\ran u\rach, agus dh'fha\s e
suas an u\ine ghoirid a chionns nach robh doimhneachd talmhainn aige. Nuair a
dh'e\irich a' ghrian, chaidh a losgadh, 's a chionns nach robh bun aige,
shearg e a/s. Thuit cuid eile a-measg nan drisean, 's dh'fha\s na drisean agus
thachd iad e, 's cha ta\inig ba\rr sam bith air. Thuit cuid eile air talamh
math. Dh'fha\s e suas 's tha\inig toradh air, a dheich-ar-fhichead urad 's a
thri\ fichead urad 's a cheud urad."
 
'S thuirt e riu, "Ma tha cluasan agaibh gu e\iseachd, e\isdibh."
 
 
Tha mi'n dochas gum bidh an si\l Gaidhlig ann tachair air talamh math cuideachd.
 
Craig
--
Craig Cockburn (pronounced "coburn"), Edinburgh, Scotland
Sgri\obh thugam 'sa Ga\idhlig ma 'se do thoil e.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager