LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Occupation and solidarity [GE/]
From: "dk.seattle" <[log in to unmask]>
Reply-To:dk.seattle
Date:Thu, 2 Feb 1995 07:53:18 -0800
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


Rugadh is to/gadh i gCalifornia me/, agus bhi/ co/nai/ orm i Sacramento
tra/th. Sula raibh an chathair sin ann, bhi/ cu/pla baile Maidu scaipthe
le taobh na habhann ansin. Tha/inig na Spa/innigh agus bhi/ siad i re/im
ar feadh tamaill, agus na Meicsicigh ina ndiaidh. Bhi/ na Maidu ina
saothraithe (no/ ina scla/bhaithe, de re/ir an dearcaidh ata/ agat) acu agus
ag Eilve/iseach darbh ainm John Sutter, a raibh ri/ocht bheag fheodach
aige fe/in ann. La/ amha/in sa mbliain 1848 tha/inig oibri/ de chuid
Shutter ar o/r san abhainn agus ...the rest is history: tha/inig "los
Yanquis" ina mi/lte mi/le -- agus Si/nigh agus daoine eile lena gcois --
isteach i ndu/iche na Maidu. Scuabadh na Meicsicigh, Sutter agus na
Maidu chun siu/il sa tuile sin.
 
Ag siu/l sra/ideanna na cathrach sin anois, i ndeireadh an fichiu/ ce/ad,
feicfidh tu/ daoine ba/na, gorma, A/iseacha agus donna timpeall ort. Ce/
nach bhfuil ach an corrdhuine sa slua a bhfuil mamo/ Maidu aige, feicfidh
tu/ a la/n daoine a bhfuil sinsir Indiacha acu: Zapotec, Mixtec, Nahuat,
Yucatec agus eile. Ta/ an chuid is mo/ de na daoine seo re/asu/nta nua
sa ti/r seo, ach is do/cha gur tha/inig sinsir a sinsear an taobh
seo na mi/lte bliain o/ shin, agus iad ar a mbealach o/ dheas go Meicsiceo.
Ta/ gaol acu siu/d leis na Maidu agus na treibheanna eile a chuir fu/thu i
gCalifornia.
 
An bhfuil aon teagasc sa sce/al seo? Ni/l a fhios agam. Ta/ fi/rici/
ann. Rinneadh e/ago/ir ar na Maidu, gan aon ago/. Tha/inig di/le
dhaonna orthu agus ba/thadh iad. An raibh do/igh ar bith ann leis an tuile
seo a stopadh? Is do/cha nach raibh. An fe/idir le sliocht na Maidu
iarsmai/ an tseanchultu/ir a sha/bha/il? Is fe/idir go dearbh. Ta/ an
teanga imithe go deo anois, ach amha/in ag dorna/n seandaoine, ach ta/
yu/kbom, sop'o/m hela/m agus yomi/m ma/ydym -- Damhsa an Bhe/ir, Cluiche
an Fhe/ir agus na treoraithe spiorada/lta -- beo fo/s. Na/r lagai/ a lu/th!
 
         Donncha        * When we try to pick out anything by
      (Dennis King)      * itself, we find it hitched to everything
<[log in to unmask]>   * else in the universe. - John Muir

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager