LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Pronunciation of "Gaelic"
From: "George Halliday (09)483-9039" <[log in to unmask]>
Reply-To:George Halliday (09)483-9039
Date:Thu, 2 Feb 1995 16:55:00 +1300
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (26 lines)


[gelik]
 
Chan eil cinnt agam carson a tha a cuid as motha de na daoine ann an Albainn
a'cleachdacd ag radh [gelik]
 
tha cuid den bheachd gur ann bhon do\igh-sgri\obhaidh a gheibhear ann an Leabhar
Deadhan Liosm\r tha cleachdadh an do\igh-sgri\obhaidh M-Albais. Chi\thear
<gaylick> a sin agus a-re\ir a'bheachd sin 'se seo\rsa fuaimneadh sgri\obhaidh a
th'ann an [gelik]
 
tha cuid eile a'sealltain ciamar a tha\inig cairn < ca\rn (facal Ga\idhlig eile
ann an Albais) no Sean-Albais a fada gu bhith na [e] anns an dual-chainnt agam
co-dhiu\ S-A [sta:n] > [ste:n] <stane> is m.s.a.a.
 
tha daoine eile den bharail gur ann bhon fhuaimneadh son Gael a tha\inig e.
 
Co-dhiu\ chan eil mi dol ag ra\dh gildr-episkopou an a\ite Gill'easpaig o chionn
gun ta\inig na faclan bho cha\nanan eile agus tha mi la\n chinnteach nach eil
daoine a tha leigeil orra gum bu cho\ir do dhaoine eile [ga:l'ik'] an a\ite
[gelik] a'cleachadadh francais, deutsch 7c. airson nan ca\nan ud.
 
Chan eil mi cur si\os air Ga\idheal a tha cleachdadh do\igh-labhairt Beurla
na Ga\idhealtachd far a bheil [ga:l'ik'] ga chleachdadh gu na\darra ach ar
leam-sa tha cus spa\idearachd-cainnt ann mar a tha.
 
Seo\ras a tha seachd sgi\th den chuspair seo!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager