LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Elem GE: Ceacht 23, freagrai/
From: Nancy J Stenson <[log in to unmask]>
Reply-To:Nancy J Stenson <[log in to unmask]>
Date:Tue, 28 Feb 1995 11:22:47 -0600
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Answers - Lesson 23
 
I.A.  1. An gcleachtann sibh 'ur gcuid Gaeilge 'chuile la/?
        2. Nach nglanaim an t-orla/r go minic?
        3. An salai/onn na gasu/ir a gcuid e/adai/ nuair a imri/onn siad cluifi/?
        4. An gcuireann madrai/ faiti/os ar Bhairbre?
        5. An ngoidtear go leor carranna sa gcathair?
        6. Nach gcodlai/onn tu/ go maith san oi/che?
        7. An e/isteann siad leis an le/achto/ir agus an dtigeann siad e/?
        8. An labhrai/onn Toma/isi/n Fraincis agus Gearma/inis?
        9. An imri/onn na buachailli/ peil sa bpa/irc sin?
        10. An nde/anann se/ obair mhaith, agus an saothrai/onn se/ go maith?
        11. An sui/onn Ma/ire ag an mbord ce/anna 'chuile la/?
        12. Nach le/im leabhartha deacaire go minic?
 
B.   1. Ni/ chuireann Pa/idi/n geall ar na caiple 'chuile sheachtain.
        2. Ni/ ligeann Peige uirthi go bhfuil si/ sa/sta leis an scoil.
        3. Ni/ dhu/isi/onn Maime go moch muid.
        4. Ni/ bhearraim me/ fe/in 'chuild mhaidin.
        5. Ni/ dhu/ineann si/ doras a seomra i gco/nai/.
        6. Ni/ cheannai/onn Bri/d mo/ra/n iasc.
        7. Ni/ aithni/m thu/.
        8. Nach bpo/gann si/ a cuid pa/isti/ nuair a bhi/onns siad ag
goil a chodladh?
        9. Ni/ re/iti/onn Ca/it di/nne/ir iontacha.
        10. Nach ritheann an capall sin go scioptha?
        11. Ni/ chailleann tu/ do chuid eochracha go minic.
        12. Ni/ chasaim le Pa/draig uair sa tseachtain.
 
C.   1. Scri/obhaim agat.
        2. Seachnai/onn Sea/ini/n droch-chomhlo/dar.
        3. Casann siad amhra/n ma/ iarann tu/ orthu e/.
        4. Osclai/onn sibhse an geata ach ni/ imri/onn muid cluife.
        5. Se/anann tu/ do chuid ceachtanna go scioptha.
        6. Ce/ air a mbraitheann tu/.
        7. E/iri/m go moch ar maidin.
        8. Gno/thai/onn muid na cluifi/ deacaire, ach buailtear muid ag
na cluifi/ fura
sta.
        9. Ithim pi/osa ara/in, agus o/laim cupa/n tae.
        10. Ritheann muid ag an siopa, agus siu/ileann muid abhaile.
        11. Ni/ bhearraim m'fhe/aso/ig ariamh.
        12. Gortai/onn tu/ thu/ fe/in mara gcuidi/m leat.
        13. Tastai/onn cu/namh liom.
        14. Scuabann sibh amach an dusta agus an salachar 'chuile la/.
        15. Fiafri/onn si/ de Pheadar an ndu/isi/onn se/ go moch.
 
II.A.      1. dhom        6. dhuit
                2. dho/ibh   7. dhaoibh
                3. dhi     8. dho/
                4. dhu/inn   9.  dho/ibh
                5. dho/        10. dhu/inne
 
B.       1. dhi     7. dhu/inn
                2. dho/        8. dhom
                3. dho/ibh   9. dhaoibh
                4. dhuit        10. dhi
                5. dhaoibh   11. dhom
                6. dho/        12. dho/ibh
 
III. A cuidiu/     casadh     seasamh
                tasta/il        re/iteach        loighe
                cailleadh        e/isteacht       tabhairt
                du/iseacht       fiafrai/        rith
                mo/thu/         tarlu/     ligean
                ceapadh     labhairt        cuimhniu/
                gortu/     cleachtadh       taithneachta/il
                brath      gealladh        leanacht
                bearradh        gno/thachta/il tomhais
                cri/ochnu/       aontu/     sui/
                maireachta/il  seachaint        scairteadh

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager