LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Lakota
From: "Sean V. Kelley" <[log in to unmask]>
Reply-To:Sean V. Kelley
Date:Mon, 27 Feb 1995 12:19:23 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (102 lines)


A Chairde,
 
Bhi/ imni/ orm, nuair a rinne me/ an ri/omphost seo, go nde/anfainn
dearmad as Gaeilge. Rinne me/ e/, ar ndo/igh! Ach, seo dhaoibh
ceartu/cha/n as Lakota fosta. Bhi/ me/ ag iarraidh teanga Lakota
a chur in iu/l i dtuiscint, ach is do/igh liom go bhfuil me/ ag
dul rite leis e/ a dhe/anamh tri/d mhea/n Gaeilge. Gabhaim pardu/n
agaibh!
 
Du/irt mise:
>  ...
>         ,
>       nape nitawapi yo
D'ohhhhhhhh...
                  ,       ,
               nape nitawapi maku yo
                               *
>
> Ma/s bean an duine ata/ ag cur an t-ordu/, ni/ fola/ir di/ "ye" a
> ra/, in a/it . Agus, ma/ ta/ mo/ra/n duine ann...ta/ sampla
> ni/os fearr agam.
 
> ...
>      Abraigi/ e/!
>      ,
>      Eyapi po!
>      ,
>      Eyapi pe!
D'ohhhhhhhh...
 
Nuair ab mhaith libh a bheith ag scri/obh chun ordu/ a chur ar duine
amha/in no/ daoine, ni/ fo/lair dhaoibh an fre/amh a chur.
 
           Abraigi/ e/!
           ,
           Eya po! ( abair-e/ sibh-is-ordu/-e/-agus-is-fear-me/)
           ,
           Eya pe! ( abair-e/ sibh-is-ordu/-e/-agus-is-bean-me/)
 
no/
 
           ,
     Iyuha eya po! ( uile abair-e/ sibh-is-ordu/-e/-agus-is-fear-me/)
           ,
     Iyuha eya pe! ( uile abair-e/ sibh-is-ordu/-e/-agus-is-bean-me/)
 
 
 
 ----------
|Chun ordu/|
 ----------
mar shampla:
 
  Tabhair dom an bainne
    ,      ,
  AsaNpi kiN maku yo (bainne an tabhair-dom thu/-is-ordu/-e/-agus-is-fear-me/)
               *
 
   (Cuspo/ir) (alt) (fre/amh no/ fre/amh-neamhdhi/reach) agus (gra/inni/n)
 
 
Cuspo/ir
--------
  ,
AsaNpi ...> bainne
 
 
Alt
---
 
kiN  ...> an
 
Gra/inni/n
----------
 
Fear / Bean
 
(yo no/ wo) / ye ...> ordu/ chuig duine amha/in
 
po / pe      ...> ordu/ chuig daoine
 
Fre/amh  Fre/amh-neamhdhi/reach
---------------------------------
 ,       ,
ku  ...>  maku
*       *
 
tugann se/ e/ ...> tugann se/ e/ chugam
 
 
Bheul, scri/obhfaidh me/ ni/os mo/ go luath ma/ ta/ suim agaibh.
 
 
Sla/n beo,
 
Sea/n
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sea/n V. Kelley        ________  __o  B'aite liom fe/in bheith ar
Lockheed Sanders, Inc.     _____  _`\<,_   thaoibh mhalai/ shle/ibhe,
[log in to unmask]  ___ (*)/ (*)    Agus caili/n gaelach
<std. disclaimer>                   a bheith 'mo chomhair

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager