LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Lakota
From: "Sean V. Kelley" <[log in to unmask]>
Reply-To:Sean V. Kelley
Date:Sun, 26 Feb 1995 15:13:10 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (102 lines)


On Sat, 25 Feb 1995, Alex Breed wrote:
 
> On Fri, 24 Feb 1995 Sean Kelley said:
> >Pilamaya, tanyan wowapi nita wanmdaka yelo! Slolwaye sni, iapi wowapi
> >waste kiwacage owakihi wacin yewakiye, Marion. Oh, masopiye ekta wan
> >wowapi ozuhaton nita iyewaya...
> >
> >     "Nape nita maku yo"
>
> An e/ seo Seanlakota no/ nua-Lakota?
>
> Alex
> <[log in to unmask]>
 
Aire a chairde, ni/or d'fhoghlaim me/ teangeolai/ochta. Is ach
innealtoir simpli/ me/. :)
 
   Ceist maith ata/ agat, a Alex. Ach, b'fhe/idir go mba cheart dom a
ra/ caide/ an sort den litriu/ a scri/obh me/. Toisc gur teanga chaint
agus bheo i/, mar an gce/anna cuide is mo/ dena teangai/ anseo, ni/l
mo/ra/n aontas i dtaobh caide/ an litriu/ is fearr a chur in usa/id ann.
Ni/ teanga scri/te i/. So, tuigeann tu/ an fadhb ata/ acu. Inniu,
thosai/odh iomad na dalta lakota a scoilbhliana ag caint ach Lakota. Ni/
bhi/odh siad ag foghlaim be/arla go fo/ill. Ina theanta sin, ta/ ga/ mo/r
lena mu/inteori/ Lakota ata/ da/theangach den teanga Lakota chaint *agus*
scri/te. Ceist eile ab cheart dhu/inn a chur, caide/ lena leabhair agus
foclo/ra a bhfuiltear a/balta a mhuineadh? Bhuel, ta/ tri/ pri/omhchanu/int
na Sioux; Lakota, Dakota, agus Nakota. Ta/ ni/os mo/ daoine ata/ ag Lakota
na/ canu/inti/ eile. Is iad na daoine ata/ ina gco/nai/ i Rosebud,
Pine Ridge, Lower Brule, agus Cheyenne River. Fosta, Teton Sioux is ainm
don teanga Lakota. Ach ar ais chuig an cheist eile i dtaobh na leabhair.
Ni/l a fhios agam ach faoi tri/ fhoclo/ra; Foclo/r Teton Sioux le
Fr. Buechel (18? no/ 19?), Foclo/r Dakota-Be/arla le Riggs (1892), agus
Foclo/r Be/arla-Dakota le Williamson (1902). Caithfidh me/ a ra/ go bhfuil
foclo/ri/na (sto/r foclo/r) ni/os u/ra ata/ ann, ach ta/ siad beag.
Mar ata/ an stada/s leis an Ghaeilge, ni/l an teanga chainte a chuala
muid sa Ghaeltacht coisu/il leis an Ghaeilge chainte fado/ o/ shin. Feictear
dhom na seanfhoclo/ra seo a chur in usa/id bheadh mar an gce/anna dha/
mhu/infeadh muid leis an foclo/r le Dineen don Ghaeilge. Is do/cha,
gur mbi/onn mo/ra/n oibre a dhe/anamh as ucht an theanga seo.
 
  Fosta, mar a dhu/irt me/ thuas, ta/ gach cinnea/l den litriu/ ar fha/il
don Lakota. Ta/ a fhios agam faoi an litriu/ a bhfuil ag Ollscoil
Sinte Gleska agus Ollscoil Minnesota. Nuair a d'fhoghlaim me/ mo chuid
bheag, bhi/ me/ ag usa/id an litriu/ le Ollscoil an Sta/it Black Hills,
Spearfish, S.D. Anois, ni/ fola/ir dhaoibh a thuiscint gurb mhaith leo
a dteanga fe/in a sa/bha/il agus is cuma leo caide/ an sort den litriu/
ata/ ina scri/te. Is fearr leo anois na dalta ag caint, ag canadh,
agus ag imirt tri/d mhea/n Lakota a cloistea/l ar dtu/s, mar teanga
bheo! Agus ansin go mall ach go cinnte, nuair ni/os mo/ dena mu/inteoiri/
ata/ ag Lakota ann, aonto/idh siad lena che/ile caide/ an litriu/
is fearr. Se/ sin caide/ an fa/th go bhfuil na liosta nat-lang, agus
native-l ann. Bi/onn na Lakota agus tri/bheanna eile ag iarradh na
fadhbanna a re/iteach agus chomh mhaith na ratheana a roinnt lena che/ile!
 
De/anfaidh me/ foclo/ri/n idir Gaeilge 's Lakota go luath is fe/idir.
Don fhreagairt do cheist, a Alex-- is sean *agus* nua Lakota a scri/obh
me/. Ni/l an Lakota li/ofa agam ar ndo/igh, agus nuair nach bhfuil
focla beo ann a bhfuil a fhios agam, seans maith go chuir me/ ceann no/
tri/ seanfhocla fosta. Agus, mar a scri/obh me/ i ri/omhphost eile,
ni/ fe/idir liom na sinte fada is ceart a scri/obh. Ta/ tu/ a/balta
a ra/:
                ,     ,
             nape nita maku yo
                  ,  , *
             ninape maku yo
                ,   *
             nape nitawapi yo
 
Ma/s bean an duine ata/ ag cur an t-ordu/, ni/ fola/ir di/ "ye" a
ra/, in a/it . Agus, ma/ ta/ mo/ra/n duine ann...ta/ sampla
ni/os fearr agam.
 
          Abair e/!
          ,
          Eya yo! ( (thu/)abair-e/ is-ordu/-e/-agus-is-fear-me/)
          ,
          Eya ye! ( (thu/)abair-e/ is-ordu/-e/-agus-is-bean-me/)
 
 
          Abraigi/ e/!
          ,
          Eyapi po! ( (sibh)abraigi/-e/ is-ordu/-e/-agus-is-fear-me/)
          ,
          Eyapi pe! ( (sibh)abraigi/-e/ is-ordu/-e/-agus-is-bean-me/)
 
 
Bhuel, ta/ su/il agam go mbeidh sibh aba/lta a le/amh caide/ sin
a scri/obh me/. Is fearr liom scri/obh gan fhoclo/ra, mar a
labhro/inn. (litriu/=orthography ?)
 
 
aire ari/s, is ach innealtoir simpli/ me/!
 
Sea/n
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sea/n V. Kelley        ________  __o  B'aite liom fe/in bheith ar
Lockheed Sanders, Inc.     _____  _`\<,_   thaoibh mhalai/ shle/ibhe,
[log in to unmask]  ___ (*)/ (*)    Agus caili/n gaelach
<std. disclaimer>                   a bheith 'mo chomhair

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager