LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Amhra/n do Phat O Cuala/in (fwd)
From: obroin brian eanna <[log in to unmask]>
Reply-To:obroin brian eanna <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Feb 1995 17:53:30 -0600
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


        Seo an t-amhra/n uilig dho/ibh siu/d uilig a scri/obh chugam a/ lorg
 
Bhi/ mise i ngra/ le caili/n tra/th,
Caili/n a bhris mo chroi/,
An caili/n ab a/ille
Ag siu/l na sra/ide,
A leithe/id ni/ fhaca tu/ ariamh,
Is bheimi/s po/sta agus s/asta inniu,
Bheadh pa/isti/ ar fud an ti/,
Ag Gaeilgeoireacht o/ dhubh go dubh,
Marach a cuid gramadai/.
 
Curfa/
Mara bhfuil an tuiseal ginideach agat,
Agus snas ar do chuid 'h'-annai/,
Ni/l suim da/ laghad agam ionat,
Mar is cinnte go mbrisfidh tu/ mo chroi/,
Ach ma/s Gaeilgeoir snasta, blasta thu/,
Is ma/ thuigeann tu/ cu/rsai/ gramadai/,
Tar trasna na pa/irce mo/ire chugam,
Ta/im anseo i dto/in an ti/.
 
Ta/im ag siu/l an bho/thair uaignigh seo,
Le fada fada an la/,
Ag cuartu/ mna/ gaelai/ i ngach aon ait,
Ach faraor, ni/l si/ le fa/il,
Bean ata/ tugtha don tuiseal tabharthach,
Bean a thuigeann na di/ochlaontai/,
Bean a rachach chun na leapan liom,
Le graime/iar na mBra/ithre Cri/ostai/.
 
Curfa/
 
Mar sin ma/s tu/ an caili/n seo,
Is ma/ ta/ tu/ i do shaineolai/,
Ar rangabha/il na deacrachta,
Gan tra/cht ar na tre/aniolrai/,
Ma/ bhaineann tu/ ple/isiu/r as na Consain Chaola,
Ma/s maith leat an Briathar Saor,
Tar liomsa a sto/iri/n no/ go n-e/alo/imid le che/ile,
Ach ar dtu/s scru/du/ beag gramadai/.
 
Curfa/:
...
Tar trasna na pa/irce mo/ire chugam,
Tar trasna na ra/ide caoile chugam,
Tar trasna na leabharlainne ciu/ine chugam,
Tar trasna na farraige fia/ine chugam,
Tar trasna n Carraige Duibhe chugam,
Tar trasna na li/omana/ide baine chugam,
Ta/im anseo i dto/in an ti/.
 
Bheimi/s po/sta agus sa/sta inniu,
Bheadh pa/isti/ ar fud an ti/,
Bheidi/s ag Gaeilgeoireacht o/ dhubh go dubh,
Marach a cuid gramadai/.
 
        Bainigi/ sa/samh as!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager