LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: aideacht bhriathartha
From: Tony Corley <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Sat, 25 Feb 1995 13:17:24 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Ta/ bro/n orm a dhaoine uaisle nar scri/obhas seo cheana, ach tharla
 
briseadh orm nuair a bhi/os i mbun a churtha ar an li/osta.
 
 
 
               Usa/id na h-Aideachta Briathartha
 
 
 
     Do friafri/odh an co/ir an aideacht bhriathartha d'u/sa/id chun ni/
 
ata/ di/reach tar e/is tarlai/the do chur in i/ul, agus adu/radh nar cho/ir
e/.
 
Is e/ mo thuaraim Ata/ teacht ar an no/s so cainte san litri/ocht o/n
tseachtu/ cead nach fe/idir a chur i leith aoinne go n-u/sa/ideann se/ e/.
 
deag
 
anuas, agus do luadh i nGraime/ir na mBrathair Mi/onu/r e/, a/it 'na
 
ndu/radh nar do re/ir ceart na teangan a ra/, ach goceart .i. "ata/ ar
nde/anamh dtuigfi/ go fo/rleathan
 
i measc an phobail e/, rud nach dtarlo/dh da/ mbainti/ leas as an ngna/s
 
 dhom" in ionad caint na ndaoineadh "ta/ se/
 
de/anta agam". Do chi/thear fo/s san dteangain scri/obhtha e/, agus tigtear
 
air iata/thar, nuair is mian rud ata/ di/reach arna tharlu/ do chur  nGaelig
na hAlban. Ni/ i dtaoibh leis an aideacht bhriathartha
 
in i/ul.
 
Baintear leas as na gna/sannaibh seo leanas da/ dhe/anamh: i ndiaidh a
 
dhe/anta, tar e/is a dhe/anta, i ndiaidh de/anndiaidh e/ dhe/anamta, ('siad
na rudai/ ba cho/ir
 
dhoibh do ra/ dho re/ir na teangan classai/), tar e/is do/ e/ a dhe/anu/, i
 
h, agus araile.
 
     Ni/ mo/r a chuimhneamh gur baineadh leas as gna/s coitinn an
 
phobail i saothair an Che/itinnigh, agus da/ bharr sin, ni/ to/gtha e/ ar a
 
n-u/sa/ideann e/.
 
 
 
Tony Corley
 
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager