LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: 23 psalm
From: Y DDRAIG GOCH DDYRY CYCHWYN <[log in to unmask]>
Reply-To:Y DDRAIG GOCH DDYRY CYCHWYN <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Feb 1995 01:38:32 EST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (83 lines)


on 21 Feb, Bill Buckingham wrote:
 
>Could anyone kindly provide me with the 23rd Psalm in Scots?
 
I have two versions...
 
                SALM XXIII
1 Dh'earb Daibhidh a/ freasdal agus a/ maitheas Dhe/.
                Salm le Daibhidh.
Is e'n Tighearn mo bhuachaille: cha bhi mi ann an di\th.
 
2 Ann an cluainibh glasa bheir e orm luidhe si\os: la\imh ri
h-uisgeachaibh ciu\ine treo\raichidh e mi.
 
3 Aisigidh e m'anam; treo\raichidh e mi air slighibh na fireantachd
air sga\th 'ainme fe/in.
 
4 Seadh, ged shiubhail mi troimh ghleann sga\ile a' bha\is cha bhi
eagal uilc orm; oir tha thusa maille rium: bheir do shlat agus do
lorg comhfhurtachd dhomh.
 
5 Deasaichidh tu bord fa m' chomhair ann am fianuis mo naimhdean:
dh'ung thu le h-olaidh mo cheann; tha mo chupan a' cur thairis.
 
6 Gu cinnteach leanaidh maith agus tro\cair mi uile la\ithean mo
bheatha; agus co\mhnuichidh mi ann an tigh an Tighearna fad mo
la\ithean.
 
the second is:
 
 
1 Is e Dia fe/in a's buachaill dhomh,
        cha bhi mi ann an dith.
2 Bheir e fainear gu'n luidhinn sios
        air cluainibh glas' le si\th:
   Is fo\s ri taobh nan aimhnichean
        the/id seachad sios gu mall,
   A ta e ga mo threo\rachadh,
        gu mi\n re/idh anns gach ball.
 
3 Tha 'g aisig m'anam' dhomh air ais:
        's a' treo\rachadh mo cheum
   Air slighibh glan' na fireantachd,
        air sga\th 'dheadh ainme fe/in.
4 Seadh fo\s ged ghluaisinn eadhon tri\d
        ghlinn dorcha sga\il' a' bha\is,
   Aon olc no urchuid a theachd orm
        ni h-eagal leam 's ni 'n ca\s;
 
   Air son gu bheil thu leam a ghna\th,
        do lorg, 's do bhata treun,
   Tha iad a' tabhairt comhfhurtachd
        is fuasglaidh dhomh a'm' fheum.
5 Dhomh dheasaich bord air beul mo na\mh
        le h-oladh dh'ung mo cheann;
   Cur thairis tha mo chupan fo\s,
        aig meud an la\in a t'ann.
 
6 Ach leanaidh maith is tro\cair rium,
        an cian a bhios mi beo\;
   Is co\mhnuicheam an a\ros De/,
        ri fad mo re/ 's mo lo\.
 
The former is a direct translation, while the latter is in verse, and
is intended to be sung.
 
 
from:
LEABHRAICHEAN
an
T-SEANN TIOMNAIDH
agus an
TIOMNAIDH NUAIDH;
air an tarruing
o na ceud chanainibh
chum gaidhlig Albannaich.
 
Comunn-Bhi\obull Du\thchail Na H-Alba
                1939
 
Hope that helps,
        Alan Weaver
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

Permalink



LISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager