LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ceacht 21- freagrai
From: Nancy Stenson <[log in to unmask]>
Reply-To:Nancy Stenson <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Feb 1995 13:28:04 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (123 lines)


Ceacht 21 Freagrai/
 
I.A.
1. An re/iteoidh....
2. An nglanfaidh.....
3. An ndu/iseoidh tu/......
4. An ndi/olfaidh.....
5. An bple/ifidh .....
6. Nach dtoso/idh ......
7. An mbrisfidh....
8. Nach n-e/ireoidh...
9. An bhfanfaidh...
10. Nach sna/mhfaidh....
11. Nach gcodlo/idh...
12. An gcasfaidh...
 
B.1.Ni/ ghearrfaidh...
2. Ni/ pho/gfaidh...
3. Ni/ scuabfaidh...
4. Nach bhfeicfidh....
5. Ni/ bhruithfidh....
6. Nach gceanno/idh....
7. Nach n-osclo/idh...
8. Ni/ fha/gfaidh....
9. Ni/ shaothro/idh.....
10. Ni/ roinnfidh...
11. Nach gcreidfidh...
12. Ni/ imreoidh....
 
C.1.Ligfidh me/ mo sci/th.
2. Cuimhneoidh me/ ar an obair ata/ le de/anamh.
3. Codlo/idh me/ go maith.
4. Ni/ athro/idh me/ mo chuid e/adai/.
5. Fanaidh me/ no/ime/ad.
6. Ni/ ghoidfidh me/ an t-airgead.
7. Casfaidh me/ amhra/n.
8. De/anfaidh muid deifir.
9. Beidh me/ cu/ramach, agus ni/ thitfidh me/ si/os.
10. Breathno/idh me/ ar an gcla/rdubh.
11. Scri/obhfaidh me/ agat go luath.
12. Toso/idh me/ ag caint.
13. To/igfidh me/ mUam.
14. Imeoidh me/ as an mbealach.
15. Ni/ shalo/idh muid an chistineach.
 
D. Sample answers.
1. Le/ifidh me/ leabhar an-spe/isiu/il.
2. BUfhe/idir go nglanfaidh.
3. Scri/obhfaidh me/ 3 leitir.
4. Ceannoidh me/ feoil ag an mbu/iste/ara.
5. Cuimhneoidh me/ ar mo chuid Gaeilge ma/ chleachtaim i/.
6. E/ireoidh me/ ag 7:00.
7. Ni/ fheicfidh me/ mo mhuintir go gairid. Ta/ siad i bhfad as seo.
8. Ni/fidh mUfhear che/ile na soithi/.
9. De/anfaidh me/ obair ag an deireadh seachtaine, faraoir. Le/ifidh
me/ obair o/ na mic le/inn.
10. Fa/sfaidh roinnt torthai/ ann.
11. Ta/ su/il agam go n-aireoidh muid te.
12. E/istfidh me/ leis an nuai/ocht.
13. Ni/ bhearrfaidh se/ e/ fe/in; ta/ fe/aso/ig air.
14. Re/iteoidh me/ be/ili/ blasta, ar ndo/igh.
15. Foghlaimeoidh me/ teangacha eile, ma/ bhi/onn seans agam.
16. Seasfaidh Clinton, is do/cha, agus ni/l a fhios agam ce/ eile a
sheasfas.
17. Lasfaidh me/ tine sa ngeimhreadh.
18. Ni/ shaothro/idh me/ pa/i/ ar bith sa samhradh.
19. Gabhfaidh me go Wisconsin ar saoire.
20. Ni/ shiu/ilfidh me/ abhaile; ta/ se/ ro-fhada.
 
II A.
1. fu/ithi           6. fu/thu
2. fu/inn           7. fu/ibh
3. fu/ibh           8. fu/m
4. fu/ithi           9. faoi
5. fu/t            10. fu/thu
 
B.1.fu/ithi           6. fu/t
2. faoi            7. fu/ibh
3. faoi            8. faoi
4. fu/m            9. fu/inn
5. fu/thu           10. fu/ithi
 
C. Sample answers
1. Ta/ (or Ni/l) fa/s faoi.
2. Ta/ (Ni/l) fuadar fu/ithi.
3. Ta/ (Ni/l) fu/inn fanacht.
4. Ta/ (Ni/l ) siu/l fu/ithi.
5. Ta/ fu/m imeacht.
6. Bhi/ (Ni/ raibh) muid ag caint fu/thu.
7. Chuala me/ faoi.
8. Ta/ an t-orla/r fu/ithi.
9. Ta/ fu/inn a ghoil ag na peictiu/ir.
10.Bhi/othadh ag cur ma/la faoi.
 
III. A.
        1. gan         9. ..ag an mbean sin, is as an bhFrainc i/.
        2. ar Mha/irti/n le Pa/idi/n 10. le
        3. ag         11. faoin
        4. ar         12. ag su/il le goil go hAlbain
        5. ar         13. faoin leaba. ...ar an mbord
        6. le             14. ag
        7. seachas           15. le
        8. ag
 
B.   1. uirthi           6. linn
        2. fu/inn           7. agat, agam
        3. gan e/           8. acu
        4. go dti/ me/, liom  9. fu/ithi
        5. liomsa           10. leis
 
IV.   l. le goil go Sasana
        2. ag iarraidh a theacht, a chuid chairde a fha/ga/il
        3. ag casadh amhra/n, ag casadh ceoil
        4. an obair a dhe/anamh, fanacht ag an oifige
        5. ag iarraidh a mha/la a phaca/il, Tchuile sho/rt a chur ann
        6. e/ a fheicea/il
        7. ag ithe Tur mbe/ili/, e/ a ithe
        8. an t-im a shi/neadh agam, e/ a fheicea/il
        9. ag to/igea/il tithe, e/ a dhe/anamh, ag saothru/ pa/i/
mhaith
        10. ag titim ar mo cheann
        11. dha/ mbualadh
        12. me/ a fheicea/il, do mo fheicea/il, leitir a scri/obh agam

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager