LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Peile idir Eirinn agus Sasana 15-feb-1995
From: Pat Folan - Technician <[log in to unmask]>
Reply-To:Pat Folan - Technician <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 Feb 1995 15:34:58 0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (62 lines)


Eire 1 Sasana 0  :- Cluife stopaidh tar e/is 27 noimead.
 
Ni/ raibh mora/n idir an da/ thaobh ar an la/ ach is ag Eirinn a bhi/
na seanseanai/ is fearr. Ni/ raibh David Kelly in ann a chois a
leagann ar liathroid deas a chaith Irwin isteach sa mbosca aige agus
chuir Quinn ceann ag feadail thar thaobh an phosta. D'feagair Sasana
le iarracht ar chu/l a tho/g Anderton ach stop Alan Kelly go h-e/asca
e/. Ansin idir Terry Phelan agus John Sheridan bhi/ O/ Cealaigh in
ann an liathroid a shaidh isteach i gcu/l na Sasanai/.
 Fuair Platt cu/l do Shasana ach ni/ ceadu/ e/ mar gheall go raibh se/
"off side".
        Ansin thosaigh an ra/ic. Ba coga ceart a bhi/ ann. Thosaigh
cuid do mhuintir Shasana ag briseadh na gcathaireachai/ ar a
raibh siad ag sui/ agus dha/ gcaitheadh anuas ar na daoine futhu/.
 Bhi/ la/mha iarann ar na cathaireachai/ ce/anna agus ni/ beag an gortu/
 a rinne siad ar na creatu/iri/ a bhi/ thi/os. Caitheadh clocha agus liathroidi/
 goilf chomh maith agus pe/ rud a bhi/ in aice lamha leo. Ta/ tuirim seasca i
gcuirim Ospide/al inniu/ mar gheall ar an lothu/ a rinne siad. Rud simu/il -
is cuid eile do na Sasanai/ don chuid is mo/ a bhi/ thi/os agus is
Sasanai/ is mo/ a gortu/.
        Is coisu/il anois go b'iad locht an National Front a thosaigh
an reabadh. Bhi/ an rud uileog socraidh roimh re/adh acu. Is mo/r an
fea/llgo tugadh cead dho/ibh ticeadai/ a cheannacht ar cho/r ar bith agus
an droch ainm ata/ orthu/ faoi di/reach an cinneal seo achran.
        Chomh luath agus a thosaigh an reibeadh stop an ceannaire, Jols,
an cluife ar fhaite/as go ngortoifi/ na nimiroiri/ . Tar e/is cupla noimead
ba furasta aithnint nach raibh na blegardai/ ag dul ag socru/ si/os
agus cuireadh stop uileog leis an gcluife.
        Tar e/is an cluife ni/ fa/gu/ na Sasanai/ leo fe/in ar feadh
noime/ad agus bui/ochas le Dia ni/ raibh aon achra/n eile ann ina dhiadh sin.
Ta/ dearg na/ire ar lucht pe/ile ns Sasana as ucht an me/id a tharla agus
chaith siad a adhma/il go raibh muintir na nEirinn si/obhalta agus sa/sta ar
feadh
an t-a/m a bhi/ an re/ibeadh ag tarlu/. D'eirigh siad suas agus
chuaigh siad abhaile dhoibh fhe/in don chuid is mo/. Ce/ bri/ sort di/ cealla ata/
ar an National Front ni/ raibh se/ orainne.
        Thosaigh an troiblo/id aru/ arair nuair a saighu/ fear le
gloine bri/ste i dteach o/sta i mBaile Atha Cliath. Tha/inig beirt fir o/s
coir na cu/irte inniu/ mar gheall ar an onsu/. Sula thosaidh an cluife bhi/
na Sananai/ ag Boo-a/il Amhra/n na bhFiann agus rinne lucht na nEirinn
an rud ceanna nuair a sineadh Rule Britannia. Ansin thosaigh na Sasanai/ ag
casadh "No surrender to the IRA". Is doiche nach chuala siad faoi an
siocha/n a rinne an IRA le gairid ...
        Is mo/r an peaca go raibh dha/ sco/r daoine in ann praseach a
dheanadh do la/ brea/ cairdiu/l moca/nta. Ach ar a laghaidh ta/ ann seanse go
bhfuil deire leis an maru/ thuas sa tuarsceart. Sasanai/ no/ Eirinnai/, is
daoine muid eilog.
 
 
 
 
 
Pat Folan               |\/\/\/|
Computer Dept             |   |
Regional Technicial Colege Galway   | (o)(o)
Dublin Road              C   _)
Galway                 |,  __|
                                       \  /
                                       /  \
[log in to unmask]
 
An t-e/ nach bhfuil laidir ni/ foilo/ir dho/ a bheadh glic!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager