LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: "Ce/ilidh Mo/r" an Du\n E/ideann
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Caoimhin P. ODonnaile
Date:Tue, 7 Feb 1995 22:05:22 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (26 lines)


Dh'iarr Michael Newton orm seo a chur air adhart gu GAELIC-L.  -- CPD
 
From: Micheal Newton <[log in to unmask]>
 
A Chairdean --
 
  Mar bu dual, bidh an Ceilidh Mo/r (Highland Annual) an 18mh latha
  An Gearran.  Bidh 3 rudan a' tachairt aig an aon a\m:
  * Ceilidh gna\thasach: Ailean Do\mhnallach air a' phi\ob, Calum
    Ross, Maeve NicFhionnain (sic?), Martin Mac an t-Saoir 's
    Annmarie NicRuairidh a' seinn, Ferchar MacRath air an fhidhil,
    Corrina Hewat air a' chla\rsach, 's daoine eile cuideachd.
  * Dannsadh fiadhaich: Bidh 'Freeland Barbour and the Occasionals'
    a' cluiche bho 9 gu 12, 's an uair sin Fergie MacDonald 's a
    buidheann-chiu\il 'Na Mu\ideartaich' a' cluiche bho 12 gu 3.
  * Bidh seisein fosglaichte, 's Ian Greig 'ga stiu\ireadh air a'
    bhocsa.
 
  Bidh seo Oidhche Shathuirne, 18th latha, An Gearran, Teviot Hall,
  Oilthigh Dun Eideann, 8 p.m. gu 3 a.m.
 
  'S e 6 no\t a' chosg a tha air.
 
  Bithibh seo, neo bidh sibh cearnach!
 
  msn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager