LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: rud neonach - blas bho'n darna chanan
From: Craig Cockburn <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Tue, 7 Feb 1995 02:17:54 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (17 lines)


Didomhnaich seo chaidh, thuirt am ministear dhomh gu robh beagan blas
Leodhaiseach agam nuair a bha mi a leughadh anns an eaglais. Chan eil sin
cho neonach, bidh moran Gaelic Leodhaiseach air a TV. Ach a nochd nuair
a bha mi bruidhinn ri Mairead Bennett bho sgoil eolais na h-Alba bha i
ag radh gu bheil blas Leodhaiseach agam nuair a bidh mi bruidhinn Beurla!
Tha sin gle neonach - 's ann Siorrachd Peairt a tha mi. Bidh mi bruidhinn
Gaidhlig tric na laithean seo - an duigh rinn mi agallamh eile airson
craobh sgaoileadh air Radio nan Gaidheal (Madainn DiMairt). 'S docha
gun dh'ionnsaich mi am blas sin bho'n TV ach tha mi creidsinn is bho na
h-orain a tha e cuideachd. Feumaidh mi bruidhinn moran a bharrachd Gaidhlig
bho'n tir-mor!
 
        Craig
 
--
Craig Cockburn (pronounced "coburn"), Edinburgh, Scotland
Sgri\obh thugam 'sa Ga\idhlig ma 'se do thoil e.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager