LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Taing mo\r
From: Marion GUNN <[log in to unmask]>
Reply-To:Marion GUNN <[log in to unmask]>
Date:Thu, 2 Jun 1994 20:33:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


Chuala ra/fla, agus ta/ su/il agam gur fi/or e/--go raibh duine amha/in
anseo i gCola/iste Ollscoile Bhaile A/tha Cliath chomh to/gtha sin le
taispea/ntas Mhichi/l, go bhfuil se/ ag fe/achaint le comhoibriu/ de shaghas
e/gin a chur ar bun idir an a/it seo againne, agus Oilthigh Ghlaschu/!
Go bhfa/ga Dia bhur sla/inte agaibh, a Mhichi/l, a She/amuis! mg
 
On Thu, 2 Jun 1994 19:54:00 GMT you said:
>Thuirt Michael Newton:
>>  Bha mi a' deanamh o\raidean agus splaoid mun cuairt E\irinn fad an
>> t-seachdain a chaidh, agus feumaidh mi taing a' chur do na daoine ...
>
>Is math a rinn thu gu dearbh a thighinn thugainn, a Mhicheil, agus bha u\idh
>mo/r anns a' phro\gram agad aig an uile dhuine a chunnaic e. Tha sinn an
>do\chas gun te\id agad a chur gu feum mar is airidh dha.
>
>Gle/ mhath a tha mo chuimhne air a' chraic ann an Cu\l Rathain - siad
>Se/amus Mac Mathu/na agus Ailbhe O/ Corra/in a bha co\mhla ru/inn ann a sin,
>as deoigh na h-o\raid agad.
>
>Ciara/n O/ Duibhi/n.
 
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager