LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


GAELIC-L@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAELIC-L Home

GAELIC-L Home

GAELIC-L August 1993

GAELIC-L August 1993

Subject:

Leasan a Fichead GA [Anmoch arithist, GML]

From:

Trueman E Matheson <[log in to unmask]>

Reply-To:

Trueman E Matheson <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 3 Aug 93 19:22:52 ADT

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (257 lines)

Tha sinn fada an comain Iain Seathaich airson cead a thoirt dhuinn na
leasanan seo leis a fhoilseachadh air GAELIC-L.
 
 
*********************************************************************
 
 
                            LEASAN 20
 
 
Neul ,na neo\il.
Ceo\.
Muir, na maradh.
To\rr.
Ba\rr.
Sgleo\.
Mu dheireadh.
Bruthach.
Seanair.
Rinn.
A nall.
Seasamhach.
Riamh.
Mo/ran.
Tioram, tioramaich (tioramachadh).
Eo\lach.
Forc, forcan.
Tionndadh, a'tionndadh.
Sgaoil, a'sgaoileadh.
Creid, a'creidsinn.
'S fhea\rr.
Cairt-fheo\ir.
Air do\igh.
Na\bachd.
Lo\d.
Lobhta.
Ciu\in.
Tha am pathadh air.
Botul.
La\n.
Furasda.
Gaoirdean.
Cum, a'cumail.
Uile gu le/ir.
Gabh, a'gabhail.
Dinneir.
Cri\och.
 
 
                          AM AN FHEOIR
 
          Feasgar foghair am an fheo\ir
          Nuair a dhu\ineadh oirnn na neo\il;
          Ceo\ na maradh tighinn 'na tho\rr,
          'S e 'na sgleo\ air bha\rr nam beanntan.
 
                              Oran do Cheap Breatainn
 
 
     Bha fhios aig a h-uile duine air a'bhaile-fearainn gu robh
am an fheo\ir a'tighinn, agus nuair a tha\naig e mu dheireadh bha
a h-uile sian deiseil. Bha an t-a\ite aig Raghnall agus a
theaghlach shuas air bruthach ri taobh na maradh. Bha iad
a'fuireach anns an taigh a thog seanair Raghnaill nuair a
tha\naig e a nall bho'n t-seann du\thaich. Bha seanair Raghnaill
'na shaor agus rinn e taigh cho math, seasamhach 's a bha riamh
anns an du\thaich.
 
     Air madainn Di-ciadain thug Niall, athair Raghnaill, su\il
amach air a'mhuir agus thuirt e ri Raghnall, "Bidh deagh-shi\de
ann fad na seachdaine. Cha'n eil mo/ran neo\il ann an diugh idir,
agus le teas na gre/ineadh bidh a'ghaoth gle/ thioram."
 
     Bha fhios aig Raghnall gu robh Niall eo\lach air an t-si\de
agus bha e toilichte.
 
     Bha feur briagh, a\rd, uaine a'fa\s air na pa\ircean agus
thoisich na daoine air an obair. Bha pa\ircean mo/ra aca air
a'bhaile-fearainn agus thug na daoine tri\ latha, bho mhadainn gu
oidhche, a'gearradh an fheo\ir. Nuair a bha na daoine trang
a'gearradh, bha na gillean agus na nigheannan beaga ag obair le
forcan, a'tionndadh 's a'sgaoileadh an fheo\ir. Bha am feur an
uair sin a'tioramachadh fo'n ghre/in. Chaidh Niall amach air
madainn Di-sathuirn. Chuir e a la\mh air an fheur agus bha e
tioram.
 
     "Tha mi creidsinn gu bheil am feur tioram gu leo\r a
nist," thuirt Niall. "'S fhea\rr dhuinn a chur astaigh dha'n
t-sabhal an diugh."
 
     Chaidh na gillean dha'n t-sabhal agus chuir iad a'chairt-
feo\ir agus na h-eich air do\igh. Tha\naig feadhainn eile as an
na\bachd le'm forcan 's chuir iad am feur ann an mulain. Tha\naig na
gillean leis a'chairt-fheo\ir agus da\ each. Thilg na daoine am
feur air a'chairt agus rinn iad lo\d dheth. Sheas na gillean air
mullach an lo\da. Nuair a bha an lo\d deiseil, thug iad astaigh
dha'n t-sabhal e agus chuir iad suas anns an lobhta e. Bha
feasgar bla\th, ciu\in ann agus bha am pathadh orra uile. Choisich
te/ dhe na boireannaich amach agus thug i botul la\n uisge dhaibh.
 
     Cha robh an obair sin furasda dhaibh. Dh'fha\s an gaoirdein
agus an casan sgi\th ach chum iad air an obair. Mu dheireadh, aig
deireadh an fheasgair, chuir iad am feur astaigh uile gu le/ir
agus dh'fhalbh iad gu taigh Raghnaill a ghabhail an dinneir. Bha
ceo\ a'tuiteam air a'mhuir agus air mullach nam beanntan. Thuirt
Niall,
 
     "Am faic thu an ceo\, a Raghnaill?"
 
     "Chi\," thuirt Raghnall. "'S math gun do chuir sinn cri\och
air an obair."
 
     Chaidh iad astaigh agus dh'ith iad dinneir mho/r.
 
 
Cuine bha am an fheo\ir a'tighinn?
A robh a h-uile sian deiseil?
C'a\ite robh an t-a\ite aig Raghnall?
Co/ bha fuireach co\mhla ris?
Co/ thog an taigh aig Raghnall?
Co/ as a tha\naig a sheanair?
De/ an obair a bha aig seanair Raghnaill?
A robh an taigh math?
De/ an t-ainm a bha air athair Raghnaill?
De/ thuirt e ri Raghnall?
De/ an latha a bh'ann an uair sin?
A robh mo/ran neo\il ann?
A robh Niall eo\lach air an t-si\de?
C'a\ite robh am feur a'fa\s?
Co/ bha a'gearradh an fheo\ir?
A robh pa\ircean mo/ra aca?
Cia meud latha a thug na daoine a'gearradh an fheo\ir?
De/ bha na gillean agus na nigheannan a'deanamh le'm forcan?
De/ bha a'tioramachadh an fheo\ir?
Cuine bha am feur tioram?
Cuine chuir iad am feur astaigh dha'n t-sabhal?
Co/ chuir na h-eich air do\igh?
Co\ chuir am feur ann an mulain?
C'a\ite an do sheas na gillean?
C'a\ite an do chuir iad an lo\d an uair sin?
A robh am pathadh orra uile? Carson?
A robh an obair sin furasda dhaibh?
Cuine chuir iad am feur uile gu le/ir anns an lobhta?
C'a\ite an do dh'fhalbh iad an uair sin?
De/ bha tuiteam air a'mhuir agus air mullach nam beanntan?
A robh iad toilichte gun do chuir iad cri\och air an obair?
Nuair a chaidh iad astaigh, de/ rinn iad?
 
 
Rinn mi, e, etc.
 
De/ rinn thu feasgar?
Cha d'rinn mi sian.
An d'rinn thu fhe/in mo/ran?
Rinn, ach cha do chuir mi cri\och air.
Rinn Iain ba\ta dha fhe/in.
Nach d'rinn Ailean ba\ta cuideachd?
Cha chreid mi gun d'rinn.
 
 
Math : na'fhea\rr (na).
Mo/r : na's motha (na).
Furasda : na's fhasa (na).
Tha sin math, ach tha seo na's fhea\rr.
Tha Ailean na's fhea\rr air obair na Seo\naidh.
Tha an te/ seo math gu seinn ach tha an te/ eile na's fhea\rr.
A bheil sibh gu math? Tha mi na's fhea\rr na bha mi.
Tha an cu\ ba\n mo/r, ach tha an cu\ donn na's motha.
Tha taigh Raghnaill na's motha na taigh t'athar.
Tha an gille beag an dra\sda, ach bidh e na's motha ann an ceann
bliadhna.
Cha robh an obair furasda an de/ ach bidh e na's fhasa an diugh.
Cha bhi sin sian na's fhasa dhut.
Tha e na's fhasa dhuinn a bhith ag obair co\mhla.
 
 
'S fhea\rr
 
'S fhea\rr liom ceo\l na fi\dhleadh.
'S fhea\rr leinn brochan na uighean.
'S fhea\rr dhuinn am feur a thionndadh.
'S fhea\rr dhaibh an dinneir a ghabhail.
'S fhea\rr le Ma\iri an t-aran agad fhe/in.
De/ a's fhea\rr leat?
Co/ a's fhea\rr leat?
'S fhea\rr an gaol na'n t-o\r.
'S fhea\rr deagh-shi\de na droch-shi\de.
'S fhea\rr aon bhreac 'nad la\imh na da\ bhreac anns an allt.
 
 
Co/ leis?
 
Co/ leis a tha am ba\ta seo?
'S ann le Alasdair a tha e.
Co/ leis a tha an taigh?
'S ann liom-sa a tha e.
An ann leat-sa a tha seo? 'S ann/cha'n ann.
Cha'n ann leinne a tha am mart. 'S ann leibh-se a tha i.
Tha\naig na daoine le da\ each. An ann leotha-san a tha iad?
Tha Anna toilichte gura h-ann leatha fhe/in a tha an t-each a-nis.
 
 
                        LEASAN A FICHEAD
 
                             FACLAN
 
 
a nall          over here, this direction
botul          bottle
bruthach         hill, slope
ba\n           white
ba\rr          top, summit
cairt-fheo\ir      hay-cart
ceo\           mist
ciu\in          quiet
co/ leis?        whose?
creid          believe
creidsinn        believing
cri\och         end
cum           hold, keep
cumail          holding, keeping
dheth          of it
dinneir         dinner
do\igh          way
eo\lach         acquainted with
(na's) fhasa       easier
forc, forcan       (hay) fork
furasda         easy
gabhail         taking
gaoirdean        arm
la\n           full
lobhta          loft
lo\d           load
motha          more
mo/ran          much, a lot
muir/na maradh      sea
neul/neo\il       cloud
na\bachd         neighborhood
pathadh         thirst
riamh          ever (past)
rinn           did, made
's ann          it is (emphatic)
seanair         grandfather
seasamhach        solid
sgaoil          spread
sgaoileadh        spreading
sgleo\          mist
tilg           throw
thuirt          said
tionndadh        turning
tioram          dry
tioramachadh       drying
tioramaich        (to) dry
to\rr          pile, stack
tuiteam         falling
uile gu le/ir      all, altogether

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
February 2018
January 2018
October 2017
September 2017
August 2017
June 2017
February 2017
November 2016
October 2016
July 2016
June 2016
May 2016
March 2016
February 2016
January 2016
October 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
June 1992
May 1992
April 1992
March 1992
February 1992
January 1992
December 1991
November 1991
October 1991
September 1991
August 1991
July 1991
June 1991
May 1991
April 1991
March 1991
February 1991
January 1991
December 1990
November 1990
October 1990
September 1990
August 1990
July 1990
June 1990
May 1990
April 1990
March 1990
February 1990
January 1990
December 1989
November 1989
October 1989
September 1989
August 1989
July 1989
June 1989
May 1989

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager