LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


GAELIC-L@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAELIC-L Home

GAELIC-L Home

GAELIC-L August 1993

GAELIC-L August 1993

Subject:

Leasan a Fichead 's a Dha

From:

Trueman E Matheson <[log in to unmask]>

Reply-To:

Trueman E Matheson <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 16 Aug 93 20:03:12 ADT

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (264 lines)

Tha sinn fada an comain Iain Seathaich airson cead a thoirt dhuinn na
leasanan seo leis a fhoilseachadh air GAELIC-L.
 
Note: This is the final lesson in the John Shaw Course. Feel free to
forward any inquires on tapes for the course to me at:
 
[log in to unmask]
 
Beannachd agus Sla\inte,
 
Trueman
 
*********************************************************************
 
 
                            LEASAN 22
 
                GILLEASBUIG AOTROM AGUS AN TROSG
 
 
     Tha mi dol a dh'innse sgeulachd bheag air duine doirbh a
bha thall. Tha mi gur ann thall timcheall air Uidhist a bha e.
Bha e 'n cea\rnaidh dhe'n t-seann du\thaich co-dhiubh ann an
Albainn. 'S e Gilleasbuig Aotrom a bheireadh iad ris. Tha e
coltach gu robh e gu math doirbh: bha e e/ibhinn 's bha e amasach
agus bha e cunnartach a bhith amach air. Dheanadh e cleasan a
bhitheadh furasda leis fhe/in a dheanamh aig am sam bith.
 
     Bha e madainn shios aig a'chladach agus na h-iasgairean an
deaghaidh tighinn air ti\r - cuid dhiubh - agus chaidh e sios.
Thug e su\il ann am ba\ta agus bha deagh-luchd do throsg anns
a'bha\ta a bha sin. Thug e leis cnapach mo/r do throsg agus
dh'fhalbh e sios an rathad air a shocair. Tha\naig e gu taigh agus
dh'fhoighneachd e dhaibh an ceannaicheadh iad trosg. Thug iad
su\il air an trosg agus cho\rd e riu. Dh'fhoighneachd iad gu de/
a'phri\s a bh'air agus thuirt e gum bitheadh e tasdan. Gle/ cheart,
pha\igheadh iad dha an tasdan.
 
     "An da\, a nist," ors' esan, "bho'n a bha sibh cho gasda 's
gun do cheannaich sibh an trosg bhuam, tha e beag gu leo\r dhomh
fhi\n an trosg seo a ghlanadh dhuibh."
 
     Agus dh'fhalbh e leis an trosg a'dol 'ga ghlanadh, ach
cha do thill e idir. Chum e roimhe gu taigh eile agus lean e
air an dol-air'n-aghaidh sin air reic an truisg gus na reic e
sia turuis e. Agus nuair a reic e sia turuis an trosg thill e
leis agus bha na h-iasgairean astaigh aig am bothan fhe/in
a'gabhail biadh anns an am a ghoid e an trosg, agus nuair a
thill e bha iadsan a'to\iseachadh air glanadh an e/isg agus thilg
e an trosg sios air a'chladach co\mhla ri ca\cha.
 
     "Seo dhuibh," ors' esan, "ur deagh-throsg, agus ma ni\
sibh uibhir air 's a rinn mise, bidh e gu math buannachdach
dhuibh." *
 
 
*Recited by Joe Neil MacNeil. April, 1976.
 
 
 
                    LEASAN A FICHEAD 'S A DHA
 
                             FACLAN
 
 
albainn
am
amasach
aotrom
bhuam
bothan
buannachdach
ca\cha
cea\rnaidh
cleasan
cnapach
cum air
cunnartach
deagh-
dh'fhoighneachd
doirbh
dol
e/ibhinn
gasda
gilleasbuig
glan
goid
lean
luchd
ni\
pri\s
reic
sambith
shocair
tasdan
thall
throsg
till
timcheall
ti\r
turus
uibhir
uidhist
 
 
                             FACLAN
 
 
Doirbh
Thall
Smaoinich
Timcheall air
Bheireadh (theireadh) ris
Gu math
E/ibhinn
Amasach
Cunnartach
Amach air
dheanadh
cleasan
Sam bith
Ti\r
Cuid
Luchd
Trosg
Thug e leis
Cnapach
Socair
Foighneachd
Pri\s
Tasdan
Pa\igh
Gasda
Bhuam
Glan, a'glanadh
Till
Cum roimhe
Lean air
Dol-air'n-aghaidh
Reic
Gus
Turus
Bothan
Goid
Ca\cha
Ur
Uibhir agus
Buannachdach
 
 
              AM FEAR-TEAGAISG AGUS AN LETH-GHLOIC
 
 
     Bha fear ann ris an abradh iad Murchadh Seo\naid. Bha e
coltach gu robh e fi\or amasach ged a bha cuid a'smaointinn gur e
seo\rsa do leth-ghloic a bh'ann, neo mar a bheir muinntir na
Beurla, half-wit.
 
     Bha e gabhail astar sios a'rathad agus tha\naig fear-teagaisg
agus each is carbad aige. Agus ma dh'fhaoidte gu robh a'bhriogais
a bha air Murchadh a'fa\s car giobach. Ach co-dhiubh stad am fear-teagaisg
an carbad agus dh'iarr e air Murchadh tighinn co\mhla ris
air a'charbad agus shreap Murchadh suas. Thug am fear-teagaisg
su\il air agus thuirt e,
 
     "C'a\ite," ors' esan, "an d'fhuair thu an triubhsair a
th'ort?'
 
     "An da\," ors' esan, "fhuair far an d'fhuair sibh p-fhe/in an
triubhsair a th'oirbh: aig a'sgi\reachd."
 
     "An da\," ors' esan, am fear-teagaisg, "'s fhea\rr dhut tighinn
co\mhla rium fhi\n: a dh'fhuireach co\mhla rium fhi\n 's gum bi thu
'nad amadan agam."
 
     "An da\, 's mi nach te/id," ors' esan. "Tha gu leo\r aig
a'sgi\reachd bhochd ri dheanamh a bhith a'cumail aon amadan."
 
     Agus co-dhiubh cha tuirt am fear-teagaisg an co\rr; bha e air
a tha\mailteachadh 's bha an gnothach air a cheacharradh cho mo/r.
'S bha iad a'falbh a'rathaid sios. Ach co-dhiubh stad an t-each
ann an cabhag 's thuirt e,
 
     "Falbh," ors' esan, "is tog an crudha eich a tha air a'la\r
ann a'sin."
 
     Leum Murchadh Seo\naid sios, thog e an crudha a bh'air a'la\r
agus thilg e an crudha anns a'charbad 's shreap e suas air n-ais.
 
     "Nach briagh an rud," ors' esan, "an sgoil, agus nach neo\nach
an rud a th'ann cuideachd."
 
     "Gu de/," ors' esan, "mar a tha thu 'ga dheanamh sin amach?"
 
     "O," ors' esan, "duine aig a bheil sgoil is foghlum, nuair a
dh'aithnigheas a crudha eich seach crudha la\ireadh."
 
     Agus bha am fear-teagaisg na bu mhiosa dheth na bha e roimhe.
 
     Bha e air a ghlacadh an darna h-uair.
 
     Ach co-dhiubh bha iad a'falbh a'rathaid gus an ta\naig iad
shios gu iomall machair neo achadh mo/r neo innis 's bha daimh is
spre/idh as an innis a bha seo. Agus,
 
     "Co/," ors' esan, "a rinn na daimh ud?"
 
     "Rinn m'athair," ors' esan.
 
     "A bhurraidh bhochd," ors' esan, am fear-teagaisg, "cha'n eil
an co\rr toinisg annad. Nach eil fhios agad idir," ors' esan, "gun
d'rinn Dia iad?"
 
     "O, cha d'rinn," ors' esan. "'s e tairbh a rinn Dia dhiubh ach
's e m'athair a rinn na daimh dhiubh."
 
 
                             FACLAN
 
 
Ris an abradh      who was called
Fi\or amasach      truly witty
Cuid           some of
Seo\rsa         sort
Astar          distance
Fear-teagaisg      a teacher
Carbad          carriage
Ma dh'fhaoidte      perhaps
Briogais         pants
Car giobach       pretty ragged
Stad           stop
Sreap          climb
Far an d'fhuair     where (he) got
Sgi\reachd        parish
Amadan          fool
Cum, a'cumail      hold, keep
An co\rr         any more
Ta\mailteachadh     insulting
Ceacharra        contrary
Cabhag          hurry
Crudha          horse shoe
Air a'la\r        on the ground
Tilg           throw
Air n-ais        back
Neo\nach         strange
Dean amach        to make out, suppose
Foghlum         learning
Aithnich         recognize
Seach          compared to
Na's miosa        worse
Glac           catch
Darna          second
Iomall          edge
Machair         meadow
Innis          meadow
Damh           ox
Spre/idh         cattle
Burraidh         fool
Bochd          poor
Toinisg         good sense
Athair          father
Tairbh          bulls
Dhiubh          of them

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
February 2018
January 2018
October 2017
September 2017
August 2017
June 2017
February 2017
November 2016
October 2016
July 2016
June 2016
May 2016
March 2016
February 2016
January 2016
October 2015
September 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996
September 1996
August 1996
July 1996
June 1996
May 1996
April 1996
March 1996
February 1996
January 1996
December 1995
November 1995
October 1995
September 1995
August 1995
July 1995
June 1995
May 1995
April 1995
March 1995
February 1995
January 1995
December 1994
November 1994
October 1994
September 1994
August 1994
July 1994
June 1994
May 1994
April 1994
March 1994
February 1994
January 1994
December 1993
November 1993
October 1993
September 1993
August 1993
July 1993
June 1993
May 1993
April 1993
March 1993
February 1993
January 1993
December 1992
November 1992
October 1992
September 1992
August 1992
July 1992
June 1992
May 1992
April 1992
March 1992
February 1992
January 1992
December 1991
November 1991
October 1991
September 1991
August 1991
July 1991
June 1991
May 1991
April 1991
March 1991
February 1991
January 1991
December 1990
November 1990
October 1990
September 1990
August 1990
July 1990
June 1990
May 1990
April 1990
March 1990
February 1990
January 1990
December 1989
November 1989
October 1989
September 1989
August 1989
July 1989
June 1989
May 1989

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager