LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Elem GE
From: [log in to unmask]
Reply-To:GAELIC Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Thu, 31 Dec 92 20:35:55 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (62 lines)


Freagrai/, Ceacht 9
I. A.
        na muca     na haibhneacha
        na hu/llai/   na tintreacha
        na caoirigh   na hoi/cheanta
        na seachtaini/ na feilmeacha
        na madrai/   na hamanna
        na mna/     na timpisti/
        na feilme/arai/ na cla/irseacha
        na tithe    na heochracha
        na sra/ideanna na sle/ibhte
        na sagairt   na farraigi/
 
B.   na cre/atu/ir bhochta      na fir mho/ra dheasa sin
        na caoirigh mharbha u/d     na he/anacha brea/ ciu/ine
        geimhri/ocha re/asu/nta dona agus fuara
        seachtaini/ o/ shin
        na gasu/ir dha/na seo
        na bro/ga daora
        na cnoic mho/ra iontacha sin
        na mna/ cantalacha cosu/ile leis na caili/ni/ u/d
        na haibhneacha mo/ra in aice leis na cola/isti/ seo
        na sra/ideanna seo faoi na fuinneoga mo/ra
        na sagairt spe/isiu/ile sin
        cearca Shea/ini/in
        na leapacha compo/irteacha eile sin
 
        an beithi/och o/g u/d
        an oi/che fhliuch sin
        an duine uasal sin
        an posta maith
        leabhar Gaeilge tabhachtach
        an t-asal bradach olc
        an scoil iontach seo
        an t-E/ireannach tuirseach seo
        driofu/r Thoma/isi/n
        an chathaoir chompo/irteach u/d
 
II.
1. i/
2. e/, e/, se/
3. muide, siadsan, siad, muid, muid, iad
4. mise, sibhse
5. tu/, thu/
6. eisean, ise
7. tusa, ise
8. iadsan
9. sibh, sibhse mise
 
III.
1. Ta/ neart beithigh ar an bhfeilm, ach ni/l caora ar bith ann.
2. Ca bhfuil na mu/inteoiri/ uilig?
3. Ta/ feilme/ara maith ann.
4. An gcloiseann tu/ na daoine sa teach o/sta? Ni/ chloisimse iad.
5. Ta/ an chathaoir compo/irteach.
6. Ta/ an chathaoir chompo/irteach ann.
7. Feicim go leor daoine, ach ni/ fheicim Ma/ire.
8. Bhi/ Ma/irti/n anseo are/ir, ach ni/ fheicim anois e/
9. Bi/onn an sagart ag caint, ach ni/ thigeann duine ar bith e/
10. Ta/ cait glic, ach ni/l siad go deas.
11. Ta/ mu/inteoiri/ maithe ag an gcola/iste, agus ta/ leabharlann iontach ann.
   12. Ca/ bhfuil Peige? Bhi/ si/ anseo inne/, ach ni/l si/ anois ann.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager