LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: ta/sc
From: [log in to unmask]
Reply-To:GAELIC Language Bulletin Board <GAELIC-L@IRLEARN>
Date:Mon, 1 Jul 91 11:48:00 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


 
>>Fuair me/ nuachta/n inne/ tri/d an phost.  'Ta/sc' an t-ainm ata/ air.
>>Co/ip samplach a bhi/ ann, le Questionaire ag iarraidh a dhe/anamh amach
>>an gceanno/inn a nuachta/in, ce/ mhe/ad a d'iocfainn as, 7rl.  Cu/rsai/
>>reatha, Nuacht idirna/isiu/nta agus na/isiu/nta, cu/rsai/ spoirt,
>>le/irmheasanna, bhi/ siad go le/ir ann agus tuilleadh leo, agus caithfidh me/
>>a adhmha/il go raibh caighdea/n na h-iriseoireachta thar a bheith go maith.
>>Tom K.
>Go bhfa/ga Dia do shla/inte agat, agus tabhair du/inn an
>seoladh go pras!  Ni/l ach rud amha/in nach dtuigimse -
>"Ce/n chaoi" nach bhfuair siad m'ainmse... <gol>   :-)
>Marion-Muireann-Morag
 
Gabh mo leithsce/al as a bheith chomh leisciu/il ag freagradh an iarratais
sin.
Seo anois daoibh...
 
ta/sc,
18, Pa/irc na Gra/insi/,
Carraig an tSionnaigh,
Baile A/tha Cliath 18.
 
Ni/l uimhir gutha/in acu a/fach.
Scana/lfaidh me/ isteach tuairisc no/ dho/ ar ball.
 
Da/la a' sce/il, an bhfaca aon duine agaibh 'Cur agus Cu/iteamh' ar RTE1
are/ir ?  Breanda/n o hE/ithir, nach maireann anois, a bhi/ ag cur agallaimh
ar an Dr Angela Bourke (UCD).  Scriobhann an Bu/rcach sa da/ theanga, agus
tha/inig cri/och an chla/ir di/reach nuair a bhi/ siad ag tosnu/ ar fadhbh
fi/or-shuimiu/il a phle/.  Ce/ard ata/ in ann do litri/ocht na Gaeilge anois
nuair ata/ rogha ag gach Scri/bhneoir Cruthai/och an Be/arla no/ an Ghaeilge
a u/sa/id ?  B'e/igean di/ a adhmha/il nach leanfaidh si/ leis an nGaeilge
(rud a rinne Michael Davitt ar feadh tamaill) toisc nach bhfuil lucht
e/isteachta ann, agus gur tha/inig deireadh re/ len imeacht Sheosaimh Mac
Grianna.  Tuairimi/ ag e/inne ar seo ?
 
Tom K.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager