LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Monospaced Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A  October 2012

GAIDHLIG-A October 2012

Subject:

"Eachdraidh Ealasaid ann an Tìr nan Iongantas" (Alice in Scottish Gaelic) published by Evertype

From:

Michael Everson <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 28 Oct 2012 10:32:55 +0700

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (38 lines)

Evertype would like to announce the publication of Moray Watson's translation of “Alice's Adventures in Wonderland” into Scottish Gaelic, “Eachdraidh Ealasaid ann an Tìr nan Iongantas”. The book uses John Tenniel's classic illustrations. A page with links to Amazon.com and Amazon.co.uk is available at http://www.evertype.com/books/alice-gd.html . Bookstores can order copies at a discount from the publisher.

From the Introduction (English follows below):

’S e ainm-pinn a th’ ann an Lewis Carroll: b’ e Charles Lutwidge Dodgson ainm ceart an ùghdair agus bha e na òraidiche le Matamataig ann an Colaiste Chrìosd, an Oilthigh Ath nan Damh. Thòisich Dodgson an sgeulachd air a’ 4mh latha den Iuchar 1862, nuair a chaidh e sgrìob ann am bàta-ràimh air an abhainn Thames ann an Ath nan Damh còmhla ris an Urramach Robinson Duckworth, còmhla ri Alice Liddell (a bha deich bliadhna a dh’aois) an nighean aig Deathain Cholaiste Chrìosd, agus còmhla ris an dithis pheathraichean aice, Lorina (a bha trì bliadhna deug), agus Edith (a bha ochd bliadhna a dh’aois). Mar a tha soilleir san dàn aig toiseach an leabhair, dh’iarr na triùir nigheanan air Dodgson sgeulachd innse dhaibh agus thòisich e, gu h-aindeonach an toiseach, a’ chiad dreach den sgeulachd innse dhaibh. Tha tòrr iomraidhean den chòignear aca an leth-fhalach ann am faclan an leabhair fhèin, a chaidh fhoillseachadh mu dheireadh thall ann an 1865.

’S e an leabhar seo a’ chiad eadar-theangachadh làn gu Gàidhlig, ged a rinn Iseabail Ghreumach dreach dheth airson an 125mh ceann-bliadhna, a chaidh fhoillseachadh ann an Astràilia. Bha an t-eadar-theangachadh aig a’ Bh-Uas Ghreumaich gu math cuideachail dhuinn aig an toiseach, leis gu bheil na ciad chaibideilean a’ leantainn gu dlùth ris an teacs, ach tha na caibideilean eile a’ falbh gu mòr bho ‘eadar-theangachadh’ agus a’ dèanamh air ath-sgrìobhadh.

Tha an leabhar seo a’ cleachdadh litreachadh a rèir nan gnathasan as ùire ann an Gàidhlig, na Gaelic Orthographic Conventions (2005). Air an adhbhar seo, chan eil ach sràcan troma ann, agus tha na sràcan geura a dhìth uile-gu-lèir. Is dòcha gur e briseadh-dùil a bhios ann an seo do chuid de leughadairean, ach cha mhòr nach eil gach leabhar Gàidhlig a thèid fhoillseachadh an latha an-diugh a’ leantainn GOC mar as fheàrr agus as urrainnear. A dh’aindeoin nam prionnsabalan seo de ùrachadh agus ùr-nòsachas, tha an gràmar rudeigin sean-fhasanta, leis gu bheilear a’ cleachd­adh tuisealan tabhartach agus ginideach anns na dòighean a mholadh na leabhraichean-teacs, seach a rèir mar a thathar a’ bruidhinn Gàidhlig san latha an-diugh. Chaidh seo a dhèanamh gus am biodh Ealasaid ri leughadh caran coltach ri Alice ri leughadh, a thaobh stoidhle-sgrìobhaidh agus cleachdadh-cànain. Air an làimh eile, cha robhar ag iarraidh gràmar air leth sean-fhasanta a chleachdadh: mar sin, tha “ÒL MI” agus “ITH MI” againn an seo, an dà chuid nas nàdarraiche na “ÒLTAR MI” agus “ITHTEAR MI”.

Cha deach mòran atharrachadh, ach far an robh sin gu tur riatanach. Mar eisimpleir, ann an Caibideil IX, nuair a tha an Turtair-mheallta a’ bruidhinn ri Ealasaid, ’s e “Sligean­ach” an t-ainm a bha air an tidsear a bha aice san sgoil. Sa Bheurla, ’s e cainnt-chluich a tha seo, a tha an crochadh air blas Sasannach a tha a’ cluinntinn nam facal tortoise agus taught us gu math faisg air a chèile. Sa Ghàidhlig, thathar a’ cleachdadh gnathas-cainnt Beurla “toirt às ar sligean”, far a bheilear an dòchas gun tuig an leughadair dà-chànanach an dà chuid an ciallachadh (seòrsa de theagasg) agus cainnt-chluich dà-chànanach (le toirt às na ath-aithris air tortoise/taught us). Tha an Turtair-mheallta agus an Luch boireann san leabhar seo, ged a tha iad fireann san leabhar aig Carroll. Rinneadh seo air sgàth ’s gun robh e neònach a bhith a’ cleachdadh ‘e’ cho tric le ainmear boireannta nuair nach b’ e neach a bha sa cheist.

’S e Èireannach a tha ann am Pat, agus mar sin ’s e Èireannach a tha ann am Pàdraig san leabhar seo cuideachd. Tha blas agus dòigh-labhairt làidir aige san leabhar thùsail, ach chan eil sin furasta a chomharrachadh ann an Gàidhlig. Mar sin, tha còmhradh Phàdraig dà-chànanach an seo: tha beagan Gàidhlig na h-Èireann aige (“tá mé anseo”) a thuigeadh leughadair sam bith le Gàidhlig Albannach, agus tha e coltach gu bheil e ag ràdh faclan Gàidhlig le blas Èireannach (nuair a tha e ag ràdh “ruighe”, tha e ga ràdh mar “rí”). Aig an aon àm, tha Ealasaid agus na caractaran uile san leabhar seo a’ creidsinn gu bheil iad a’ bruidhinn Gàidhlig, seach a’ Bheurla a tha aig Alice: chaidh an aon seòrsa atharrachadh a dhèanamh anns na h-eadar-theangachaidhean gu cànanan eile a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid.

Tha mi fo chomain aig Michael Everson airson gach cuideachadh a thoirt dhomh. Bu toil leam taing a thoirt don Àrd-Oll. Colm Ó Baoill agus don Àrd-Oll. Alan Titley, a leugh dreach den leabhar agus a thug beachdan is cuideachadh feumail dhomh. Tha mi gu h-àraidh taingeil aig mo charaid Mairead NicIomhair, sàr-eòlaiche na Gàidhlig, a chuir iomadh rud ceart agus a mhol iomadh leasachadh. Tha an leabhar nas fheàrr mar thoradh air na h-oidhirpean aca uile, ach ’s e mi fhèin as coireach ma tha mearachdan fhathast ann.

Moray Watson
Obar Dheathain 2012

=====
Lewis Carroll is a pen-name: Charles Lutwidge Dodgson was the author’s real name and he was lecturer in Mathematics in Christ Church, Oxford. Dodgson began the story on 4 July 1862, when he took a journey in a rowing boat on the river Thames in Oxford together with the Reverend Robinson Duckworth, with Alice Liddell (ten years of age) the daughter of the Dean of Christ Church, and with her two sisters, Lorina (thirteen years of age), and Edith (eight years of age). As is clear from the poem at the beginning of the book, the three girls asked Dodgson for a story and reluctantly at first he began to tell the first version of the story to them. There are many half-hidden references made to the five of them throughout the text of the book itself, which was published finally in 1865.

This book is the first complete translation to Gaelic, although Isabel Graham undertook a version for the 125th anniversary, which was published in Australia. Ms Graham’s translation was very helpful to us initially, as the first few chapters follow the text closely, but the remaining chapters drift away from “translation” and tend more to be free versions.

This book uses spellings according to the current guidelines in Gaelic, the Gaelic Orthographic Conventions (2005). For this reason, there are only grave accents, and the acute accents have been dispensed with entirely. This may be disappointing for some readers, but almost every Gaelic book being published nowadays follows GOC as closely as possible. Despite these principles of newness and modernity, the grammar here is somewhat old-fashioned, in that the dative and genitive cases are used in the ways the textbooks might advise, rather than according to the way Gaelic is spoken today. This was done so that the reading of Ealasaid would have a similar feel to the reading of Alice, in terms of writing style and language usage. On the other hand, there was no need to be excessively old-fashioned with grammar: so, we have the more natural “ÒL MI” and “ITH MI” here, rather than “ÒLTAR MI” and “ITHTEAR MI”.

Very little has been changed, other than where this was completely necessary. For instance, in Chapter IX, when the Mock Turtle is speaking to Alice, “Sligeanach” (‘Tortoise’) was the name of its teacher in school. In English, there is a pun here, which depends on an English accent in which the words tortoise and taught us sound very alike. In Gaelic, the English idiom “bringing us out of our shells” is calqued here, and it is hoped that the bilingual reader will understand both the meaning (a play on the idea of teaching) and the bilingual pun (with toirt às mimicking tortoise/taught us). The Mock Turtle and the Mouse are female in this book, even though they are male in Carroll’s book. This was done in order to avoid the strange practice of making frequent use of the masculine pronoun e while using a feminine noun that is not a person.

Pat is Irish, and therefore Pàdraig in this book is also Irish. He has a strong accent and speech pattern in the original book, but these are not easy to represent in Gaelic. Therefore, Pàdraig’s speech is bilingual here: he speaks a little Irish (“tá mé anseo”), which would be easy enough for any Gaelic reader to understand, and he also seems to pronounce his Gaelic words with an Irish accent (when he says “ruighe”, he pronounces it as “rí”). At the same time, Ealasaid and the other characters believe they are speaking Gaelic, rather than Alice’s English: this mirrors the change that has been made in other recent translations that have appeared.

I am grateful to Michael Everson for his unstinting assistance. I would also like to thank Professor Colm Ó Baoill and Professor Alan Titley, who read a draft of the book and gave me useful feedback and suggestions. I am especially grateful to my friend Mairead MacIver, a true Gaelic expert, who corrected many errors and made many suggestions for improvements. The book is the better for the efforts of them all, although I myself am responsible for any errors that may remain.

Moray Watson
Aberdeen 2012

==========
Michaael Everson
Evertype, http://alice-in-wonderland-books.com

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager