LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Gàidhlig le Gràin
From: [log in to unmask]
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Thu, 5 Sep 2002 23:26:44 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (29 lines)


Gur duilich mar tha mi air m'fhgail an drsda
'S mi leughadh luchd Gidhlig ri cineadh a chel'
'S mas fhor,iad gu lidir, a' seasamh a' chanain
Nach fhaigh iad nas fherr leo ri aithris fon ghren

An t tha le dcheall togail Gaidhlig 's an tr seo
Le spionnadh, gu cinnteach, feadh sgire Strath Sp
Air a ceusadh fo bhinn, tha ro-mhllteach ga dteadh
Gur muladach mi faicinn mi-chli nar beul

Nuair ch mi mo chardean tha brosnachadh Gidhlig
'S a str dhith gu lidir 's ga togail le buaidh
Air an luidreadh 's an cineadh le cainnt tha mi-bhlath dhaibh
Bi mise le tmailt is derrsadh nam ghruaidh

'S ann bu chir a bhi bigheil, ln bliths agus abhachd
Cuir ris an ireamh a bhios cirdeil da chel';
Dreach mar bha iad ann an coimhearsnachd m'raich
Gum biodh sibh lan-ghrdhach, toirt tic tha gu feum

O tuigeabh a' chirdean nach tig feum as an spirn sin
Bhios cuir fuadach air pirt de luchd areamh nan Gadheal
Iad le diumb a cuir claibh, ri muinntir mi-run dhaibh
Nuair bu chir bhi le sunnd a' cur rn ri deagh sgeul

O na denamh nis tre air luchd taice na Gidhlig
Cumaibh girdean an gardean, ri caismeachd gu treun
Airson adhbhar mo ghridh-sa, sin maise a' chnain
Seachnaibh gu brth a-nis, Gadhlig le grin !

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager