LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A  July 2002

GAIDHLIG-A July 2002

Subject:

Re: dust

From:

Steafan Risnidh <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 16 Jul 2002 02:41:06 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (132 lines)

Ghearain mi mus do chunnaic mi am mineachadh agaibh.
Cha ghearain mi cho luath 's a rinn mi, gu h-araidh
nuair nach eil aobhar gearain ann. Tha mi'n dochas gun
gabh sibh mo leisgeul.

Tha mi an dochas cuideachd gun leanaidh sibh taic is
cuideachadh a thoirt seachad do luchd-ionnsachaidh mar
a tha mise. Tha mi gle thaingeil do'n fheadhainn a tha
air a bhith a'deanamh sin air an eadar-lion bhon a
thoisich mi Gaidhlig ionnsachadh.

Ach feumaidh mi radh cuideachd, nach robh mi ag
iarraidh a bhith bragail, ach an deidh a'Bheurla
fhaicinn air Gaidhlig-A,agus leis an fhirinn innse,
bha mi ag iarraidh direach a chur nur cuimhne de
bh'ann an Gaidhlig-A. Chi mi a-nis nach robh feum air
a leithid.

Uill, sin e, tapadh leibh airson an stuth Gaidhlig gu
h-iosal! Bidh mi ga chleachdadh mar stuth-ionnsachaidh
ura dhomhsa!

Le gach dhurachd,
Steven

--- Seumas <[log in to unmask]> wrote: > Seadh,
seadh ! Nach sibh a tha air fs bragail.
>
> Tha mi a smaoineachadh gun do mhnich mi sin mu
> thrth, 's fheudar nach do
> thog sibh ceart na sgriobh mi.
>
> Air eagal is gum bheil sibh fhathast ann an
> ceothaidh s' fherr dhomh facal
> a bharachd a chuir sos.
>
> Tha mise, mar a tha mran eile, a toirt seachad
> cuideachadh is taic do luchd
> na Gidhlig nuair a tha sin comasach dhomh, saor
> agus an asgaidh agus gu
> saor-thoileach. Mar sin bi mran bhrathan a tighinn
> dham ionnsaidh agus aig
> amannan cha bhi an uine a bhios agam airson am
> freagairt ach gerr. Nuair a
> bhios duine na chabhaig cha bhi e uaireanan a
> mothachadh de an seladh a
> bhios air post-dealain, ach a stialladh a-mach
> freagairt ann an
> aithghearrachd. Feumaidh sibh cuideachhd a
> thuigsinn, nuair a bhios sinn a
> sgaoileadh bhrathan, gu bheil iad uaireanan a dol
> a-mach gu iomadach ite
> agus chaneil de dh'ine againn a cheadaicheas dhuinn
> brath fa leth a chuir
> gu gach liosta agus mar sin feumaidh iad a bhi air
> an sgriobhadh air dhigh
> is gun den iad feum do gach neach a bhios gan
> leughadh. Air an aobhar sin,
> bho m gu m, tha e iomachaidh gum bi Beurla air a
> chleachdadh an lib na
> Gidhlig. Tha facal ann a tha ag rdh "Is fherr
> fuine thana na bhi falamh
> buileach".........is cinnteach gur fherr freagairt,
> eadhoin le Beurla , na
> bhi gun fhreagairt idir...........chaneil brathan
> idir cho pailt air
> Gidhlig-A co-dhi. Is docha gu bheil eagal air
> daoine brath a chuir gun
> fhios nach bi iad air an cineadh.
>
> Tha e na chis iomagainneach dhomh a bhi faicinn cho
> beag taing is a bhios
> luchd cuideachaidh agus luchd brosnachaidh, a lethid
> Fhionnghail, a faighinn
> airson gach oidhirp a tha iad a denamh gu piseach a
> thoirt air saoghal na
> Gidhlig.
>
> A bheil eagal idir ann gum fuadaich sibh luchd taic
> le ar dol-a-mach? A
> bheil sibh, da-rreabh, cho cumhang seo san
> t-sealladh? Saoilidh mi gu bheil
> degh aimn aig na Gidheil airson a bhi cuir filte
> air, is a toirt
> aoigheachd do, gach neach a thadhaileas orra agus is
> e mo bheachd gum bu
> chir dhuinn leantainn ris a seo, eadhoin air an
> eadar-lon. Chaneil luchd
> Gidhlig idir cho lonmhor is gun urrainn dhuinn an
> rotadh air falbh nuair a
> bhios iad a denamh cobhair oirnn is a toirt
> fiosrachadh dhuinn. B' fherr
> leam gum biodh sinn ridh cmhla is a denamh
> crdadh a chum is gum biodh
> saoghal na Gidhlig air a leudachd, cha'n ann a
> tighinn beo ann an
> lasraicheann an eadar-linn, ach ann an
> co-faireachdainn agus ann an co-aonta
> ri ar co-chreutairean mar a bha uair air an fhram
> aig Gaelic.net.
>
> Tha mi an dchas gun tuig sibh mar a tha agus gum bi
> sibh cho farsainn nar
> sealladh is gun gabh sibh mo leisgeul airson Beurla
> a cleachdadh, ach
> cuimhnicheabh gu bheil ite ann dhi, eadhoin ann an
> saoghal na Gidhlig.
>
> Le drachd
>
> Seumas
>
> "Gum biodh rann de dh'ran Gidhlig dhuibh na 's
> fherr na botul mr"

=====
Is math an sgthan sil caraid. "A friend's eye is a good
                                 mirror".

'The rose of all the world is not for me, I want for my part only the little white rose of Scotland, That smells sharp and sweet, And breaks the heart.'
Hugh MacDiarmaid.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager