LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Cead-samhraidh na Sgoile - Earrann II
From: Colin Mark <[log in to unmask]>
Reply-To:Colin Mark <[log in to unmask]>
Date:Sun, 19 Aug 2001 09:25:52 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


Cead-Samhraidh na Sgoile Earrann II

Here is the second part of a story from Leabhraichean Leughaidh, Leabhar I
(from a series of old school books)

As with the first section, I'll post the whole section just now, and go over
some of the grammar, syntax etc. a sentence or two at a time.

Just a few notes to get started:
I have left the accents and spelling as they are in the book.
Grave an acute accents are shown as \ and / respectively. In modern writing,
all accents are now shown as graves, though still pronounced as graves and
acutes (stupid, ennit?)
'sud' is now spelt 'siud' (pr, 'shoot')
'cuid-eigin' is now spelt 'cuideigin'.
*d'e/irich* is usually written formally as *do dh'e/irich* though many
people pronounce it as *d'e/irich *

1: Aon la\ bha sud, bha Seumas 'ga mharcachd, agus a' gabhail air le cuip,
gu a ghreasadh air adhart.
2. Thog an t-each a chasan deiridh mar gum biodh e air son cuid-eigin a
bhreabadh, agus leis an tulgadh a fhuair Seumas, thuit e an comhair a chinn
gu la\r.
3. Cha d'e/irich beud da, oir stad an ' t-each beag far an robh e, an uair a
dh' fhairich e Seumas 'na shlaod mu a amhaich.
4. Bha aon obair a cho\rd ris na gillean car greise, gus am fa\sadh iad
sgi\th, agus is e sin a bhith caoineachadh an fheo\ir.
5. Nam faigheadh iad cead, is e a bhith leum air mullach nam mulanan a b'
fhea\rr leo, ach bhac an tuathanach sin daibh.
6. La\ a bha sud, chuir a' chlann romhpa a dhol sgri\ob air falbh gu o\b,
far an robh gainmheach bha\n, agus nach robh ro-fhada air falbh.
7. Li\on b'ean an  tuathanaich bascaid dhaibh de bhiadh, a chum nach biodh
acras orra, fhad 'sa bhiodh iad air falbh.
8.An de/idh dhaibh a bhith ru\rach a measg nan clach, agus a' cruinneachadh
shligean, tha\inig iad air bad bog am bra\igh a' chladaich.
9. Bha beagan feo\ir a' fa\s ann. A measg an fheo\ir, chunnaic Seo\naid
creutair beag buidhe a' leum, is a' dol am folach fo aon de na clachan.
10. Ghabh i eagal, agus ruith i air ais, ach chuir Seumas bileagan de'n
fheur an dara taobh le bioran maide, agus chunnaic e creutair buidhe eile.
11. " Is e losgann a tha ann," arsa Uilleam. " Cha ruig sibh a leas eagal a
bhith agaibh roimhpe. Cha de\an i cron sam bith."
12. " Tha fios agam-sa," ars esan, " car son is toigh leatha a bhith so."
13. " Car son ?" arsa ca\ch.
14. " A chionn," ars Uilleam, " gu bheil a craiceann tais, agus mur fanadh i
anns an dubhar, chiu\rradh teas na gre/ine i."
15. An uair a thill a' chlann air ais, bha iad sgi\th, agus chaidh iad a
chadal na bu tra\ithe na b' a\bhaist daibh.

Sla\n leibh,
Cailean

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager