LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A  February 1998

GAIDHLIG-A February 1998

Subject:

Eòlas Aimsir-II

From:

Colin Mark <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>

Date:

Sun, 22 Feb 1998 14:22:25 -0500

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (89 lines)

Mar a gheall mi o chionn ghreis, seo aithris mu dheidhinn na h-aimsire. Bha

i air a togail bho Leabhraichean Leughaidh Leabhar 111 a bha air a chlò-
bhualadh le Blackie agus a Mhac, Earranta, Ghlaschu. Seo mar a nochd i
anns an leabhar sin, gun atharrachadh sam bith (tha mi an dòchas!).

Eòlas Aimsir-II
Air mios deireannach an Fhoghair bha an Fhéill Mìcheil air a cumail, gu
sonraichte an Uibhist far an robh iad ag cumail réisean each gu urram.a
chur
air " Mìcheil nan steud ", mar a theireadh iad.
Bha an Geamhradh a' tòiseachadh aig an t-Samhainn, a bha air a cur air leth

air sorn iomadh cluich is cleas, a tha air an cur sìos gu réidh am bàrdachd

Burns.
Ged a bha na nithean faoin so air an gnàthachadh leis an t-sluagh, bha an
oidhche ud air a coisreagadh aig an Eaglais Chaitligich mar Fhéill nan uile

naomh, a bha air a cumail air an latha mu dheireadh de'n Fhoghar, a bha
tuiteam a mach anns an t-seann dòigh air an aona latha deug de cheud
mhìos a' Gheamhraidh.
Bha rann aca tha freagarrach gus an latha an diugh mu aimsir na bliadhna:
"Foghar ga Nollaig,
Is Geamhradh gu Féill Pàdraig;
Earrach gu Féill Peadair;
Samhradh gu Féill Màrtainn.
Agus " Cha tig fuachd gu Farrach."

Bha an Fhéill Màrtainn agus an Fhéill Andrais air ceud mhios a'
Gheamhraidh, agus an Fhéill Tòmais aig deireadh na Dùbhlacchd, agus bha
iad uile 'nan comharran air dol seachad na bliadhna, agus air ciod a' ghnè
aimsir ris am biodh sùil aca aig na h-amannan sin.
Bha an Fhéill Faolain air a cumail mu mheadhon an Fhaoiltich, agus bha
dùil aca ri fuachd is gaillinn, aig an am, oir theireadh iad, " an uair
thig an
Fhéill Faolain, gheibh sinn caochladh sian ", agus, " cur is cathadh,
sneachd
is reothadh, feitheamh air an Fhéill Fhaolain "
Tha eadhon ainmean nam mìosan féin ag giùlan leo suim anns a' Ghàidhlig.
Có nach ceangail 'na inntinn fhèin an co-chomunn a tha cleachdta bhith
eadar na facail, Faoiltich, an Gearran, agus am Márt, agus aimsir fhuar
dhoinionnach?
Bheir an Giblin gu ar cuimhne am na's blàithe, ach caochlaideach, agus am
Céitein, an t-Og-mhìos, agus an t-Iuchar, blàths agus toradh saibhir. agus
an
Lùnasdail, an t-Sulltainn, agus an Dámhair, na mìosan anns am biodh an
toradh so 'ga tharraing a steach.
Bheir au t-Samhainn agus an Dùbhlachd gu ar cuimhne am marbh agus
dorcha na bliadhn a, an uair bhios feartan náduir 'nan cadal a' feitheamh
air
ath-bheothachadh an Earraich.
Ged a their iad a nis " Am Faoilteach ", mo " Am Faoilleach", ri ceud mhìos

rna bliadhna, cha robh, a réir an t-seann dòigh chunntaidh; na fior
Fhaoiltich
a' tòiseachadh gus an naoidheamh latha fichead de an mhìos, agus lean iad
bho an la tha sin gus an dara latha deug de an ath-mhìos: Bha ceithir latha

deug ris an abradh iad am Faoilteach Geamhraidh; bho an latha sin gu
deireadh na dara mìos bha am Faoilteach Earraich a' riaghladh na h-aimsir.
Bu toigh le ar sinnsir na Faoiltich a thighinn a steach le ceann  nathrach,

agus a dhol a mach le earball peucaig; is e sin, tòiseachadh stoirmeil agus

criochnachadh fèathail. Mu an mhìos gu h-iomlan theireadh iad:
" Faoilleach, Faoilleach làmh an crios ,
Faoilte mhór bu chòir bhith ris;
Crodh is caoraich ruith air theas,
Gal is caoin bu chòir bhith ris."
Tha e air innseadh gur ann aig an am so bhiodh na faoil, seann ainm air son

nam madadh-allaidh, ag cruinneachadh comhla, agus gur ann uaith sin
dh'éirich an t-ainm.
As déidh nam Faoilteach thigeadh an Fheadag, mu an robh e air a ràdh, " An
Fheadag, màthair an Fhaoiltich fhuair, mharbhas caoraich agus uain."
Ach a réir ùghdarras seann duine de mhuinntir Bhrághaid-Albann a
chaochail bho chionn àireamh bhliadhnachan, is e bu chòir bhith ann; " An
Fheadag, meur de'n Fhaoilteach fhuar, mharbhas caoraich agus uain"; nì a
tha glé choltach; do bhrìgh gur ann a tha i leantainn an Fhaoiltich: Bhiodh

iad ag cantainn rann eile mu a déidhinn mar a leanas:
"Thuirt an Fheadag ris an Fhaoilteach,
Càit an d'fhàg thu an laoighean bochd?"
"Dh'fhàg mis e cùl a' ghàrraidh
'S a dhà shùil 'na cheann mar phloc!"

Cailean

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager